MODYFIKACJA (1) ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT(w tym zmiana terminu składania ofert)

Nowe formularze (aktualne od dnia 27.07.2017 r.):

Zaproszenie do składania ofert – Modyfikacja

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 –  Oświadczenie dot. osób, które będzie uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5 – Projekt remontu elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie opracowany przez Bartosza Ludomirskiego – październik 2015 r.,

Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie, opracowanie B. Ludomirski, październik – listopad 2015 r.,

Załącznik nr 7 – Decyzja nr 3351/2015 z dnia 28.12.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,

Załącznik nr 8 – Pozwolenie nr 1114/15 z dnia 20.11.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

Załącznik nr 9 – Wykaz robót

– zamieszczono dnia 27.07.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

– zamieszczono dnia 01.09.2017 r.

 


Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków, tel/faks: +48 12 656 09 45, strona internetowa: www.sm1krakow.pl, e-mail: sekretariat@sm1krakow.pl, NIP: 679-20-90-759, REGON: 120811850, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, działając  w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont elewacji frontowej w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie”.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Przedmiar robót – Modyfikacja przedmiaru robót – zamieszczono na stronie w dniu 21.07.2017 r.

Projekt remontu elewacji frontowej

Specyfikacja techniczna

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie Małopolskiego Konserwatora Zabytków

Wykaz robót

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 19.07.2017 r.