Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona internetowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-22

Strona internetowa www.sm1krakow.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • strona nie posiada mapy
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków – hiperłącz,
 • możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Kulawik, adres poczty elektronicznej dyrekcja@sm1krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Józefińskiej.
  Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do pokonania różnicy poziomów w szkole znajduje się schodołaz.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8: 00 – 21:00.
 3. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek  posiada windę.
 4. Sala koncertowa w budynku szkoły przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczone  dwa miejsca na widowni dla wózków inwalidzkich.
 5. W szkole znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.