Projekt „Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie nr POIŚ.08.01.00-00-1015/16 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W dniu 7 kwietnia 2017r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentowanym przez  Pana Jarosława Selina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „ Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły muzycznej I i II stopnia w Krakowie” .

Całkowity koszt projektu wynosi 2 341 520,01 zł                               

Kwota dofinansowania   1 986 110.00zł

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno- kulturalnej w wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Do celów szczegółowych zalicza się:

– edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach,

– zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów

– tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem

– tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego .

Projekt posiada ponadregionalny zasięg, co wynika zarówno z dotychczasowej działalności Szkoły Muzycznej, która organizuje wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym i  międzynarodowym, jak i z zakresu działań, do których będą  wykorzystane  zakupione instrumenty  i sprzęt. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup  sprzętu muzycznego : instrumentów klawiszowych, instrumentów lutniczych : współczesnych, dawnych i etnicznych, instrumentów perkusyjnych, instrumentów dętych,  urządzeń studyjnych i scenicznych oraz urządzeń nawilżających powietrze.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków , realizująca projekt na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Szkoła jest odpowiedzialna za realizację rzeczową projektu oraz ponoszenie wydatków, na podstawie upoważnienia, jakie otrzymał Dyrektor Szkoły. Szkoła będzie realizować projekt w imieniu i na odpowiedzialność Gminy Miejskiej Kraków.


Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych umożliwiający przekazanie informacji poprzez specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


2017

Koncert na zakończenie projektu unijnego Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Szanowni Państwo,

Dobiega końca realizacja projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa została zawarta w Warszawie w dniu 07 kwietnia  2017 r.  pomiędzy Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panem Jarosławem Sellinem, a Gminą Miejską Kraków – reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.                         

Wartość projektu –2 303 390,01 zł
dofinansowania z UE – 1 986 110,01 zł

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno – kulturalnej w  wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów
  • tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem
 • tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego .

Realizowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane szkole przez instytucje z jej otoczenia,  potwierdzone przeprowadzoną analizą popytu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży i seniorów. Poprzez zakup instrumentów dawnych oraz etnicznych, zrekonstruowanych na podstawie źródeł historycznych – a także warsztatom i szkoleniom w zakresie nauki gry na tych instrumentach – projekt w szczególny sposób będzie miał wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Na ten czas będziemy jedyną szkołą w Polsce posiadającą tego typu instrumenty. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że instrumenty te będą udostępnione uczestnikom warsztatów także poza szkołą, zapewniając szerokie grono odbiorców i docierając do ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia z muzyką i jej historią.

Pragnę serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości rodziców, nauczycieli – także emerytowanych nauczycieli naszej szkoły  oraz uczniów , a szczególnie zaproszonych gości:

  • Pana Stanisława Rachwała – Radnego Miasta Krakowa
  • Pana Jacka Bednarza – przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze oraz Panią Aurelię Czerwińską – Pacura i Pana Tomasza Kołomyjskiego – członków Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
  • Panią Aleksandrę Tatarę – przedstawiciela Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa
  • Panią Małgorzatę Boryczko – dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  • Pana Witolda Woźniaka  – prezesa ZNP Oddział Podgórze
   oraz wiceprezesów ZNP –  Panią Zofię Drobniak i Pana Romana Walczaka
  • Panią Beatę Zgutka – dyrektora IV Liceum Ogólnokształacącego oraz
  • Panią Elżbietę Szaban – emerytowanego dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
  • Panią Ewę Ptasznik – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29  oraz Panią Janinę Krasicką – wicedyrektora szkoły podstawowej nr 29
  • Panią Renatę Gątkowską przedstawiciela  Zespołu Ekonomiki Oświaty- osobę  odpowiedzialną za zamówienia publiczne w projekcie.
 • przedstawiciela Rady Rodziców szkoły – pana mecenasa Mariusza Piotra Brzozowskiego

Szanowni Państwo,
Efekt tego projektu to realizowane przez pięć lat, a być może i dłużej następujące                działania edukacyjno-kulturalne:

  • centrum konsultacyjne muzyki dawnej
  • projekt koncertowy muzyka spod Wawelu
  • weekendowe spotkania z muzyką
  • fajfy z polskimi piosenkami
  • spotkania – Dzieci Europy
  • praca wokalisty na scenie
  • pielęgnowanie tradycji
  • realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
  • muzyka inspirowana folklorem
 • wielkie dzieła fortepianowe

Za chwilę podczas koncertu będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć i wysłuchać przykładów działalności edukacyjno- kulturalnej szkoły.

Pragnę serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Jackowi Majchrowskiego i Radnym Miasta Krakowa za przeznaczenie kwoty 345 508,01 zł z budżetu miasta na „wkład własny” dla projektu. Dziękuję również Panu Piotrowi Glińskiemu –  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że projekt nasz został doceniony.

Dzięki zrealizowanym dwóm projektom współfinasowanym przez Unię Europejską oraz Gminę Miejską Kraków mamy piękną salę koncertową, szkoła została rozbudowana – jest nowoczesna , wspaniale wyposażona i nauka w niej to wielka przyjemność dla uczniów i nauczycieli.

Pragnę również serdecznie podziękować nauczycielom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do realizacji tego projektu, kierownikom sekcji : p. Katarzynie Słocie – Marciniec, p. Magdalenie Chrenkoff, p. Dorocie Pietras, p. Joannie Soleckiej, p. Tomaszowi Białowolskiemu, p. Waldemarowi Królowi, p. Wojciechowi Kamionce  oraz wszystkim nauczycielom , którzy swoją kreatywnością , wyobraźnią  i  wiedzą bardzo pomagali w tworzeniu projektu.         

Dziękuję pracownikom administracji : p. Marzenie Tabor – Madej, p. Szymonowi Lorencowi, p. Jadwidze Michalik, p. Kazimierze Bochenek.

Szczególnie dziękuję mojemu zastępcy p. dyrektorowi Jerzemu Kulawikowi.

Bardzo dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego koncertu;

Scenariusz  – p. Katarzyna Słota – Marciniec

Głosy : p. Katarzyna Słota – Marciniec i p. Grzegorz Juras

Obsługa multimedialna –p. Andrzej Mądro

Rejestracja i realizacja dźwięku – p. Paweł Kostuj

A teraz zapraszam Państwa na wyjątkowy koncert.
Po koncercie zapraszam Państwa na poczęstunek.

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

Warsztaty pt. „Nie ma muzyki bez fantazji”

W dniu 7 XII 2017 w godz. 16 – 20:30 w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie miały miejsce wykłady i warsztaty dla uczniów i nauczycieli klas fletu, oboju, skrzypiec, altówki, klawesynu i fortepianu pt. Nie ma muzyki bez fantazji! Wydarzenia te odbywały się ramach działania Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej, a poprowadzili je nauczyciele klas instrumentów dawnych nauczający w Szkole. Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień technicznych i interpretacyjnych wykonawstwa muzyki dawnej na instrumentach historycznych i współczesnych. Główną ideą przyświecającą Centrum Konsultacyjnemu Muzyki Dawnej jest podniesienie świadomości dotyczącej interpretacji muzyki baroku w środowisku nauczycieli klas instrumentów współczesnych, w szkołach muzycznych I i II st. oraz pogłębienie zainteresowania wykonawstwem historycznym i dawnymi praktykami wykonawczymi zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Tym razem celem było przybliżenie zagadnień wykonawczych i estetycznych dotyczących Fantazji na instrumenty solo (flet, skrzypce, klawesyn) Georga Philippa Telemanna:

 • Telemann – Fantazje solowe: Zwölf Fantasien für Flöte solo ohne Baß TWV 40:2-13, Zwölf Fantasien für Violine solo ohne Baß TWV 40:14-25, Fantaisies pour le Clavessin: 3 Douzaines TWV 33:1-36. Przegląd form i tonacji, próby skomponowania własnej Fantazji.
 • Instrumentarium współczesne wobec konwencji wykonawczych muzyki dawnej – kryteria selekcji repertuaru muzyki dawnej pod kątem możliwości realizacyjnych instrumentów współczesnych

Szczegółowy plan:

Godz. 16-17:30 zajęcia dla flecistów i oboistów – prowadzenie: D. Staszkiewicz (flet traverso), K. Czubek (flet prosty)

Godz. 17:30-18:30 zajęcia dla skrzypków i altowiolistów – prowadzenie: A. Śliwa (skrzypce barokowe)

Godz. 18:30 – 19:30 zajęcia dla pianistów i klawesynistów – prowadzenie: J. Solecka (klawesyn)

Godz. 19:30 Koncert pt. Wokół Telemanna w wykonaniu w. wym. nauczycieli instrumentów dawnych Szkoły oraz D. Żurawka (wiolonczela barokowa). W programie znalazły się utwory solowe i kameralne G. Ph. Telemanna.

Ogólny charakter zajęć kładł nacisk na działania praktyczne, a więc pokazy, warsztaty i lekcje pokazowe. Zostały one wsparte niezbędnym komentarzem z zakresu historii i estetyki. Omówione zostały m.in. realizacja ornamentacji, znaczenie improwizacji, kształtowanie artykulacji, elementy retoryki muzycznej, wpływ tańców, ukształtowanie formy i przebieg narracji muzycznej. Prowadzący starali się odnieść praktyki historyczne do dzisiejszej sztuki wykonawczej na instrumentach współczesnych.

Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”

Koncert w Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

W koncercie wzięli udział uczniowie i nauczyciele Sekcji Instrumentów Dawnych oraz tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza, która to instytucja była współorganizatorem wydarzenia. Po koncercie słuchacze mieli okazję zapoznać się z posiadanymi przez szkołę instrumentami historycznymi: klawesynem, lutnią, skrzypcami i wiolonczelą barokową, fletami prostymi i traverso.

Wykonawcy:

  • nauczyciele i uczniowie Sekcji Instrumentów Dawnych Szkoły Muzycznej I i II. st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie: Joanna Solecka – klawesyn, Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, Artur Kozendra – flet trawerso, Katarzyna Czubek – flety proste, Anna Śliwa i Monika Suder – skrzypce barokowe i altówka barokowa, Monika Wołowicz – wiolonczela barokowa.
 • Soliści–tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza: Marta Baranowska i Łukasz Szkiłądź

Program:

Muzyka włoska i polska przełomu XVI i XVII wieku, m.in.
Michael Praetorius – Ballet du Roy (Terpsichore Musarum, 1596)
Giovanni Giacomo Gastoldi – L’innamorato, il bell’humore, amor vittorioso (Baletti a cinque voci, 1591)
Fabrizio Caroso – Passo e mezzo (Nobilita di Dame, 1600)
Gasparo Zanetti – Gagliarda detta la Lisfeltina di Santino (Il scolaro, 1645)
Giorgio Mainerio – Ballo anglese (Il primo libro de balli…, 1578)
Michael Praetorius – Ballet des anglois Volta (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Gaillarde (Terpsichore Musarum, 1596)
Cesare Negri – La Catena d’Amore (Le Gratie d’Amore, 1602)
Anonim (z Tabulatury Jana z Lublina) – Rex
Michael Praetorius – Les Gavottes & La Gilotte (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Courante (Terpsichore Musarum, 1596)

Spektakl spotkał się z żywym i serdecznym odbiorem słuchaczy.

„Jazz z krakowskich piwnic”

Weekendowe spotkania z muzyką

9 i 10 listopada 2017r.
Warsztaty polskich pieśni niepodległościowych z udziałem uczniów i nauczycieli IV LO
Prowadzenie: Katarzyna Słota-Marciniec

Fajfy z polskimi piosenkami

6 grudnia 2017r.
Piosenki z polskich filmów międzywojennych w wykonaniu uczniów klas wokalnych.
Prowadzenie: Katarzyna Słota-Marciniec

14 grudnia 2017r.
Piosenki z polskich filmów międzywojennych w wykonaniu uczniów klas wokalnych – koncert w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego
Prowadzenie: Katarzyna Słota-Marciniec, Katarzyna Blat

Spotkania - Dzieci Europy

30 listopada 2017r.
Zajęcia interaktywne, warsztaty, wykład i koncert.
Prowadzenie Maria Pomianowska – Doktor sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka,
kompozytorka i pedagog. Adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wideokonferencja z nauczycielami szkoły muzycznej w Budapeszcie w ramach programu Erazmus.

Praca wokalisty na scenie

01 grudnia 2017r.
Warsztaty „Praca wokalisty na scenie” dla uczniów klas wokalnych oraz osób zainteresowanych występami scenicznymi z wykorzystaniem nagłośnienia i mikrofonów.

Prowadzenie: Katarzyna Blat

Pielęgnowanie tradycji

Koncert muzyki polskiej z okazji Święta Niepodległości w Liceum Plastycznym w Krakowie.

Koncert kolęd i prezentacja instrumentów etnicznych w przedszkolu integracyjnym Chatka Puchatka.

Prowadzenie: Aleksandra Kauf, Tomislav Susić, Zuzanna Kozłowska.

Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo

31 października 2017

Koncert i warsztaty.
Materiał audio i video zarejestrowany podczas koncertu Big bandu Podgórze oraz zespołów jazzowych, po obróbce studyjnej dokonanej przez uczniów, prezentowany był na telebimie szkolnym.
Prowadzenie:
Paweł Kostuj i Tomasz Białowolski

Muzyka inspirowana folklorem

Koncerty pt.: Z folklorem w tle

W dniach 18 i 19 października naszą szkołę odwiedziło przeszło 400 dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Najmłodsi słuchacze z zaciekawieniem wsłuchiwali się w barwne opowieści p. Magdaleny Mądro o zwyczajach ludowych związanych z jesienią. Ilustracje pięknymi slajdami dodawały  odpowiedniego kolorytu, a nasi uczniowie i nauczyciele zaprezentowali program muzyczny znakomicie nawiązujący do tematu. Multimedialna forma koncertu spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami naszych gości.

Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

Koncert Chopinowski

W 168. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, 17 października 2017 r. odbył się w uroczysty koncert z okazji przekazania Szkole repliki „medalionu” z grobu Fryderyka Chopina z cmentarza Pere Lachaise w Paryżu.

Historia owej repliki sięga 2010 roku, kiedy to obchodzono 200. rocznicę urodzin kompozytora.

Dnia 28 lutego 2010 r. w Katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Chopinowskiego. Głównym jej punktem było odsłonięcie w Krypcie Wieszczów takiej właśnie kopii medalionu z grobu Chopina. Jej twórcą był artysta-rzeźbiarz Wojciech Kurdziel, który oprócz kopii medalionu zamieszczonej w Katedrze wykonał jeszcze 9 sztuk jej replik. W roku 2017 jedną z nich przekazała naszej szkole wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, pani Barbara Turlejska.

Ten zaszczytny fakt znalazł oprawę właśnie w postaci specjalnego koncertu zorganizowanego w sali koncertowej naszej Szkoły.

Na program koncertu złożyły się utwory Chopina, które wykonali:

 • Wojciech Wais (klasa p. Wojciecha Cieciory) – Polonez dziecięcy As-dur [op. posth.]
 • Hanna Czubak (klasa p. Elżbiety Hoffman) – Etiuda Es-dur op. 10 nr 11
 • Franciszek Jaworski (klasa p. Grzegorza Łobodzińskiego) – Cantabile B-dur [op. posth.]
 • Piotr Lara (klasa p. Marii Wosiek) – Etiuda a -moll op. 25 nr 11 oraz Polonez fis-moll op. 44
 • Karolina Kaczówka (klasa p. Mariusza Sielskiego) – Preludium Des-dur „Deszczowe” op. 28 nr 15
 • Maciej Wilkosz (klasa p. Piotra Filka) – Polonez c-moll nr 2 op. 40
 • Tytus Sikorski (klasa p. Mateusza Kurcaba) – Walc a-moll [op. posth.]
 • Aleksandra Kaim (klasa śpiewu p. Katarzyny Słoty-Marciniec) przy akompaniamencie p. Renaty Stec-Fill – pieśń Śliczny chłopiec

Program artystyczny okrasił słowem i prezentowanymi multimediami p. Andrzej Mądro, dzięki czemu koncert zyskał także walor wizualny i był doskonałą lekcją o życiu i twórczości Chopina odebraną przez licznie zgromadzoną publiczność.


2018

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

20 kwietnia i 27 listopada 2018r.
W dniu 27. listopada 2018 r. odbyła się trzecia edycja działań CENTRUM KONSULTACYJNEGO MUZYKI DAWNEJ przy Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Działania Centrum skierowane są do nauczycieli (instrumentalistów i teoretyków) oraz uczniów szkół muzycznych i mają służyć szerzeniu wiedzy, podniesieniu kompetencji i rozbudzaniu zainteresowania muzyką dawną i wykonawstwem historycznie poinformowanym. Tematem tej edycji było: Spirito italiano w muzyce baroku – wykłady i koncert z okazji 250. rocznicy śmierci Francesco Marii Veraciniego (1690-1768)
Program seminarium wyglądał następująco:

 • Veracini prawdziwy – Sonate Accademiche a Violino Solo e Basso
  Wykład na temat postaci i roli Veraciniego jako skrzypka-wirtuoza i kompozytora; zaprezentowanie IX Sonaty A-dur ze zbioru „Sonate Accademiche” na skrzypce i b.c.
 • Non l’intendite parlare? Afekt w muzyce baroku
  Omówienie podstawowych zabiegów retorycznych w muzyce XVII i XVIII wieku; zaprezentowanie Sonaty a-moll F.M. Veraciniego na flet prosty i b.c.
 • Spirito italiano w muzyce Silviusa Leopolda Weissa – najsłynniejszego lutnisty XVIII wieku
  Wykład na temat postaci i twórczości S.L. Weissa (1687-1750) – nadwornego lutnisty księcia Aleksandra Sobieskiego, królowej Marii Kazimiery Sobieskiej podczas jej pobytu w Rzymie oraz króla
  Augusta III; zaprezentowanie Concerto B-dur Weissa na lutnię i flet traverso.

Seminarium poprowadzili muzycy specjalizujący się w wykonawstwie historycznym i jednocześnie nauczyciele Szkoły, prowadzący klasy instrumentów dawnych: Anna Śliwa – skrzypce barokowe,
Anna Wiktoria Swoboda – lutnia i teorba, Katarzyna Czubek – flet prosty, Dominika Staszkiewicz – flet traverso.

Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”

20.11.2018: Koncert uczniów wokalistyki jazzowej w Natolińskim Ośrodku Kultury w Warszawie
„Oświadczam państwu, że byłem młody, jestem młody i tak długo będę młody, jak długo państwo będziecie sobie życzyć”- zadeklarował niegdyś jeden z najbardziej znanych i najdłużej aktywnych artystycznie wokalistów polskich XX wieku – Mieczysław Fogg. Dowieść tej deklaracji postanowili uczniowie wokalistyki jazzowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego. Repertuarem sprzed niemal stu lat przypomnieli warszawskiej publiczności piosenki z repertuaru Mieczysława Fogga.

Uczniowie oraz nauczyciele Sekcji Jazzowej wykonali takie utwory, jak: To ostatnia niedziela, W małym kinie, Jesienne Róże, Bo to się zwykle tak zaczyna, Bujaj się Fela, Związane mam ręce, Kiedy będziesz zakochany, Już nigdy, Zamglone oczy. Sala koncertowa Natolińskiego Ośrodka Kultury wypełniona była po brzegi, a koncert zakończył się dwoma bisami oraz wspólnym śpiewem z publicznością.

Wystąpili: Jakub Litwora, Karolina Krok, Zuzanna Rosa, Maja Król, Agnieszka Grembowiec, Mateusz Gregorczyk, Krystyna Kubis, Zuzanna Bukowska, Katarzyna Blat, Tomasz Białowolski, Franciszek Raczkowski, Wojciech Szwugier, Szymon Madej.

Wokalistów przygotowały: Katarzyna Blat i Agnieszka Musiał.

1.02.2018r. Jazz z krakowskich piwnic. Koncert SWING IT! vol. 2

Weekendowe spotkania z muzyką

Koncerty w ogródku  przy Kościele św. Józefa w Podgórzu.

8 czerwca 2018r. – muzyka dawna – przygotowanie Joanna Solecka

15 czerwca 2018r. – muzyka jazzowa – przygotowanie Tomasz Białowolski

22 czerwca 2018r. – muzyka wokalna – przygotowanie Katarzyna Słota-Marciniec, Joanna Stawarska

11 maja 2018r. – Dni Otwarte Funduszy Europejskich

14 kwietnia 2018r. – Dni Otwarte Szkoły

Fajfy z polskimi piosenkami

19 maja 2018r. Piknik rodzinny w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

Wystąpili uczniowie klas wokalnych. Prowadzenie – Katarzyna Słota-Marciniec.

Program spotkał się jak zawsze z ciepłym przyjęciem przez pensjonariuszy szpitala.

16 września 2018r. – Koncert szkolnego Big bandu „Podgórze”, pod dyrekcją Mateusza Pitali w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej.

Spotkania - Dzieci Europy

28 lutego 2018r.

Koncert chóru dziecięcego chóru Collège Jean Philippe Rameau z Wersalu, chóru szkolnego, zespołu wokalnego i zespołu muzyki etnicznej.

Sięgający tradycjami czasów Ludwika XIV chór z Wersalu pod dyrekcją profesora Christophe Junivarta z powodzeniem koncertował za granicą, m.in. w Niemczech, Włoszech, Finlandii, Anglii, USA, Rosji, Bułgarii, a podczas tournée po Japonii śpiewał dla Cesarza Japonii. W repertuarze chóru znajdują się pieśni francuskie „Od Lully do Poulenca”, ale także muzyka włoska i niemiecka.
Interesującym uzupełnieniem koncertu chóru francuskiego był występ chóru młodzieżowego i zespołu wokalnego SM I i II st. im. B. Rutkowskiego pod dyrekcją Elżbiety Gawryszewskiej i Joanny Stawarskiej, który zaprezentował muzykę polską przygotowywaną na koncerty na Węgrzech oraz w Bułgarii, w ramach projektu Erasmus+.
Integracyjną część koncertu stanowiło wspólne wykonanie znanej polskiej piosenki ludowej przy akompaniamencie Aleksandry Kauf i jej uczniów grających na instrumentach etnicznych

Po koncercie odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły z gośćmi z Francji.

Praca wokalisty na scenie

20 marca 2018r.

Warsztaty i nagrania zespołów wokalnych prowadzonych przez p . Joannę Stawarską.

Nagrania zostaną umieszczone na płycie wyprodukowanej przez uczniów.

Pielęgnowanie tradycji

Trudno sobie wyobrazić, że nie można wyjść na koncert, spotkać z innymi ludźmi. Jeszcze trudniej, że sytuacja tak trwa tygodnie i miesiące…. A tak właśnie wygląda życie przewlekle lub obłożnie chorych ludzi. Dla takich właśnie pacjentów, do dwóch oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego udali się z koncertem nauczyciele i uczniowie z naszej Szkoły.

Koncert nosił tytuł Pielęgnowanie tradycji. Aleksandra Kaim, Justyna Leńczowska, Anna Pietrzycka, Magdalena Laskowicz i Elżbieta Koc (uczennice śpiewu solowego) przygotowały piękne, staroświecko brzmiące kolędy z kancjonału staniąteckiego. Archaiczne brzmienie tych utworów podkreślał akompaniament wykonany przez mgr Aleksandrę Kauf na suce biłgorajskiej i fideli płockiej.

Obok artystycznych wykonań zadbano oczywiście o możliwość wspólnego kolędowania  wraz z pacjentami i personelem Oddziałów. Wybrano najbardziej popularne kolędy, przygotowano śpiewniczki z tekstami do nich, a dodatkowo do wspólnego śpiewania zachęcał żywiołowy akompaniament mgr Piotra Kowala. Wszyscy słuchacze włączyli się do muzykowania, a na twarzach pojawił się uśmiech. Koncert miał więc charakter nie tylko artystyczny ale też meloterapeutyczny.
Uczennice i nauczyciele byli wzruszeni – nie ma przecież większej nagrody dla artysty niż szczere zaangażowanie słuchaczy!
 

Koncert charytatywny 24 stycznia 2018r.

 Audycja o Bronisławie Rutkowskim 15 marca 2018r.

Kompozytorzy Warszawskiego Getta – Władysław Szpilman, 12 czerwca 2018r.

Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez p. Pawła Kostuja.

Tematyka: dobór mikrofonów, techniki mikrofonowe, akustyka pomieszczeń.

Muzyka inspirowana folklorem

11 kwietnia 2018r. – koncert i warsztaty pt. Muzyka i śpiew podhalański.

Prowadzenie – Krzysztof Trebunia -Tutka

Polski muzyk i architekt, założyciel i lider zespołu Trebunie-Tutki oraz Kapeli Krzysztofa Trebuni-Tutki „Śleboda”. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Studium Pedagogicznego przy Politechnice Krakowskiej, oraz instruktor l kl. o specjalności: muzyka, taniec i śpiew podhalański

30 maja 2018r. Spotkanie z węgierską muzyką ludową

19 kwietnia 2018r.

Prelekcja i warsztaty muzyczne „Kultura i muzyka Bułgarii” poprowadzone przez dr Jordankę Georgiewą-Okoń – tłumaczkę j. bułgarskiego, wykładowczynię Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentkę AM w Krakowie oraz NUMSI – Narodowej Szkoły Sztuk Muzycznych i Scenicznych „Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas – bułgarskiego partnera projektu w programie Erasmus+.

Podczas wydarzenia odbył się  krótki koncert muzyki bułgarskiej w wykonaniu instrumentalistów Szkoły oraz chóru przygotowującego się do działań projektowych i koncertów we wrześniu 2018 r. w Burgas, prezentacja gadułki – ludowego instrumentu bułgarskiego, na którym uczą się grać uczniowie szkolnego fakultetu muzyki etnicznej, a także … mnóstwo porywających bałkańskich nierównomiernych rytmów i oryginalnych melodii, jak również spory ładunek wiedzy o ciekawej kulturze naszego partnera projektowego.

5 grudnia 2018r. Koncerty dla szkół i przedszkoli

24 marca 2018r. wyjazd uczniów  do Budapesztu w ramach programu Erazmus, który obfitował we wspólne koncerty, spotkania oraz zwiedzanie stolicy Węgier.

Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

19 grudnia 2018r.

W setną rocznicę śmierci Claude’a Debussy’ego odbył się wyjątkowy koncert. Wykonawcami byli wybitni pianiści – nauczyciele i uczniowie sekcji fortepianu. Muzyce towarzyszyły obrazy i prelekcje teoretyków: Doroty Susuł i Mateusza Borkowskiego.


2019

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

8 stycznia – Warsztaty tańców dworskich, 9 marca, 19 listopada

Muzyka spod Wawelu

Jazz z krakowskich piwnic 14 lutego
Jazz z krakowskich piwnic 9 stycznia
Szalone Dni Muzyki 28-29 września
Zabawy krakowskich przekupek 23 i 24 października

Weekendowe spotkania z muzyką

Koncert charytatywny 22 lutego
Dni otwarte Szkoły 6 kwietnia
Dni otwarte Podgórza 28 września
Koncert jazzowy u św. Józefa, 14 czerwca

Fajfy z polskimi piosenkami

Koncert w Radio Kraków 28 marca
Koncert piosenek XX-lecia, Kobierzyn 4 marca

Spotkania – Dzieci Europy

Erasmus Days 2019
Erasmus+ Koncert w Manggha
Koncert 13 czerwca
Koncert szkół muzycznych ze Słowacji 29 października
Spotkanie pt. Tacy sami 7 lutego
Koncert w ciemności 13 czerwca

Praca wokalisty na scenie

Warsztaty 20 marca

Pielęgnowanie tradycji

Zakończenie Roku Moniuszkowskiego 5 grudnia
Rocznica wyzwolenia Krakowa 30 października
Koncerty dla szkół i przedszkoli 14 marca 2019, Koncert kolęd 11 stycznia
Koncert pieśni patriotycznych, 12 listopada
Koncerty dla szkół i przedszkoli, 4 i 5 grudnia

Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo

Realizacja nagrań stereo: 9 stycznia, 12 lutego, 17 czerwca, 29 października

Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

Koncert Piano e Forte, 9 marca
Koncert Ayham Hammour, 31 stycznia
Koncert Duetissimo, 23 kwietnia


2020

Muzyka spod Wawelu

Jazz z krakowskich piwnic (1)
Jazz z krakowskich piwnic (2), 19 lutego

Weekendowe spotkania z muzyką

Koncert charytatywny

Fajfy z polskimi piosenkami

Piosenki lat 20.

Spotkania – Dzieci Europy

Koncert finałowy projektu Erasmus+

Muzyka inspirowana folklorem

Projekt Festiwal Folklor

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

Koncert Elżbiety Hoffman i Ayhama Hammoura

Praca wokalisty na scenie

Koncert Zaduszkowy – wokalistyka jazzowa

Pielęgnowanie tradycji

Koncert Pieśni Patriotycznych


2021

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

Wawelskie balletto – Kraków tańcem malowany
Wszystko gra – O lutni i o lutni basowej, co się teorbą zowie (Anna Wiktoria Swoboda)
Balet Dworski Cracovia Danza, cz. I – TVP3 Kraków
RZECZ W KULTURZE: BALET DWORSKI CRACOVIA DANZA, CZ. II – TVP3 Kraków
Kraków tańcem malowany – Krakowskie maszkary 
Johann Sebastian Bach- Organ Sonata no. 3, BWV 527 (Katarzyna Czubek)
Palestrina/Rognoni: Quanti mercenarij (Katarzyna Czubek)
„Barokowa sonata kameralna” (RePlay z muzyki – KBF)
Centrum konsultacyjne muzyki dawnej 2021


Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

Koncert Ayhama Hammoura


Muzyka spod Wawelu

Jazz z krakowskich piwnic


Fajfy z wokalistami

Fajfy z wokalistami


Pielęgnowanie tradycji

Pielęgnowanie tradycji – Spotkanie z dr hab. Markiem Stefańskim


Spotkania – Dzieci Europy

Koncert inauguracyjny Projektu ERASMUS+ – emisja koncertu zakończona


Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo

Hay Burner – BIG-BAND Józefina
Four – BIG-BAND Józefina
The Jazz Police – BIG-BAND Józefina
On Green Dolphin Street – BIG-BAND Józefina


Weekendowe spotkania z muzyką

Koncert „Dzieci dzieciom”


Praca wokalisty na scenie

Nagranie wokalnego zespołu jazzowego – „Okularnicy”