Tytuł projektu  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
(nr POIS.11.03.00-00-045/12)
złożonego w ramach II konkursu do XI priorytetu
„ Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko
działanie  11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Idea projektu zrodziła się z potrzeby środowiska szkoły – głównie rodziców, a jej celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań muzycznych w szerszym zakresie i lepszych warunkach.

Dzięki temu projektowi powstanie sala koncertowa na 137  miejsc, bez której funkcjonowanie szkoły  było bardzo utrudnione. W projekcie sali koncertowej zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania w zakresie akustyki opiniowane przez Wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedrę Mechaniki  i Wibroakustyki Akademii Górniczo – Hutniczej, co będzie miało znaczący wpływ na wysoki poziom przekazu muzycznego.

Rozbudowa budynku ma również  na celu zwiększenie powierzchni użytkowej – dobudowany zostanie czterokondygnacyjny budynek z nowymi salami lekcyjnymi, zaadaptowany dla celów edukacyjnych będzie także strych. Nastąpi znaczna poprawa funkcjonalności całego budynku oraz unowocześnione zostanie wyposażenie szkoły.

Z rozbudową szkoły wiąże się zapewnienie młodzieży kontynuacji nauki w szkole drugiego stopnia. Planowane jest powstanie nowych kierunków kształcenia: jazz, muzyka dawna, muzyka etniczna. Sala koncertowa wykorzystana będzie na propagowanie muzyki w środowisku Podgórza, poprzez koncerty, kursy i festiwale.

Szkoła muzyczna istnieje od 1964 roku i jest najmłodszą państwową szkołą muzyczną w Krakowie, a zarazem jedyną po prawej stronie  Wisły. Przez pierwsze lata jej istnienia lekcje odbywały się w salkach rozsianych na terenie całej dzielnicy, dopiero dzięki staraniom dyrektora i założyciela szkoły – doc. Antoniego Mroczka udało się zakończyć tę tułaczkę. Od 1968 r. Podgórze, i mieszcząca się w jego sercu piękna dziewiętnastowieczna  kamienica stały się dla szkoły gościnnym domem.

Kolejne lata to okres nieustannego rozwoju oraz sukcesów. Szkoła zawsze stanowiła ważne centrum kulturalne zarówno dla dzielnicy Podgórze jak i całego Krakowa.  Uczniowie szkoły są laureatami w konkursach krajowych i zagranicznych, są podopiecznymi Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, wielu z nich co roku otrzymuje nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Krakowa jak również stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.

Współpracujemy ze szkołami w Danii, Niemczech, Francji, Słowacji, Ukrainie, Litwie. Każdego roku uczniowie koncertują w różnych miastach Europy.  W bieżącym roku szkolnym 2012/13 gościliśmy orkiestrę młodzieżową ze Szkoły Muzycznej z Bambergu. W listopadzie odbył się wspólny koncert uczniów obydwu szkół w sali koncertowej Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, a w czerwcu odbędzie się podobny koncert w Filharmonii w Bambergu. Spotkania takie to wymiana doświadczeń w dziedzinie muzyki, pedagogiki i kultury krajów Europy.

Szkoła bardzo prężnie działa również w środowisku Podgórza i Krakowa. Uczniowie występują z okazji świąt państwowych, jak również biorą udział w koncertach i audycjach dla szkół , przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej i szpitali. W bieżącym roku szkolnym  odbyły się w Urzędzie  Miasta Krakowa dwa  koncerty w wykonaniu uczniów szkoły z okazji Święta Niepodległości i Święta Trzeciego Maja dla Koła Emerytów UM Krakowa. Uczniowie wzięli również udział  w uroczystościach z okazji wyzwolenia Miasta Krakowa na Placu Niepodległości w Podgórzu. Współpracujemy z Krakowskim  Festiwalem Filmowym,  Domem Kultury „Podgórze” a także z Kabaretem „ 7 minut Po” w ramach projektu „ Podgórskie targi wspomnień”. Szkoła jest organizatorem unikatowego w swej formule Konkursu  Muzyki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży „Srebrna Szybka”, Małopolskiego Przeglądu Grup Rytmicznych oraz Krakowskiego Konkursu Młodych Talentów. Dzięki wyjątkowej atmosferze, pełnej ciepła  i miłości do muzyki szkoła posiada niezwykłą siłę przyciągania, czego dowodem jest fakt, iż co roku o przyjęcie do szkoły ubiega się znacznie więcej kandydatów niż jest wolnych miejsc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży Szkoła Muzyczna  im. Bronisława Rutkowskiego stara się rozszerzać swoją ofertę, tak aby każdy chętny mógł przestąpić jej progi i rozwijać  muzyczne pasje. Swoją  działalność rozpoczęła jako szkoła I stopnia, a w 2008 roku dzięki staraniom rodziców, przychylności Prezydenta  Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego oraz Radnych miasta powstał II stopień. Znaczącą rolę w tym działaniu odegrał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski.  Ten piękny, zabytkowy budynek nie jest w stanie pomieścić ciągle rosnącej liczby uczniów, tak więc w 2010 rozpoczęta została rozbudowa szkoły. Dzięki życzliwości Pana Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa otrzymaliśmy 1 476 000 zł., za co zostały wybudowane fundamenty. Na tym etapie budowa została wstrzymana. Do czasu, aż  pojawiła się  szansa na kontynuowanie przedsięwzięcia w postaci funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Natychmiast podjęliśmy starania, składając wniosek do MKIDN.

Całkowity budżet  inwestycji  wynosi 10 847 268,29 zł, dofinansowanie ze środków unijnych wynosi  8 493 972,94 zł  i wkład własny miasta  1 507 659 zł.

Chciałabym serdecznie podziękować Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu  oraz  Pana Posłowi Ireneuszowi Rasiowi  – bez ich wsparcia oraz zainteresowania sytuacją szkoły realizacja projektu nie byłaby możliwa.  Składam podziękowanie Prezydentowi  Miasta Krakowa Panu Jackowi Majchrowskiemu oraz byłemu radnemu Pan Danielowi Piechowiczowi oraz radnym Paniom: Grażynie Fijałkowskiej, Annie Mroczek, Małgorzacie Jantos oraz Panu Grzegorzowi Stawowemu.

Nowa bryła budynku została bardzo ładnie zaprojektowana i wkomponowana w istniejący ciąg kamienic przy ul. Józefińskiej. Projekt architektoniczny wykonała firma „CREO” Sp. z.o.o.

Wniosek w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie został zaopiniowany pozytywnie i wydano decyzję Nr 17/2012 z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu.

W dniu 16 listopada br. gościł w szkole Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski. Podpisana została umowa dofinansowanie projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”. Umowę podpisał Pan Minister Bogdan Zdrojewski i w-ce Prezydent Miasta Krakowa Pani Anna Okońska-Walkowicz. Wmurowany został „kamień węgielny” pod rozbudowę.

Znaczącym wydarzeniem było również wręczenie czeków po 2000 zł dla osiągających sukcesy uczniów szkoły ufundowanych przez „Stowarzyszenie TAK – Kraków”, a przekazanych przez Pana Posła Ireneusza Rasia na ręce Pani Dyrektor.

2013 r.

W wyniki przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa z firmą „Dom Bud” z siedzibą w Katowicach. W czerwcu rozpoczęta została budowa.

2014 r.

W październiku budowa została zakończona. Szkoła po rozbudowie zmieniła swe oblicze.

Powstała piękna sala koncertowa o doskonałej akustyce.

Uroczyste otwarcie sali koncertowej miało miejsce 27 października 2014 r.

Do Szkoły zawitało wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, Naczelnik Wydziału Wyższego Szkolnictwa Artystycznego Pani Wioletta Laszczka, Pani Joanna Jurczyk, Prezydent Miasta Krakowa Pan prof Jacek Majchrowski, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji Pan Tadeusz Matusz, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof Zdzisław Łapiński, Wizytator CEA w Warszawie Pani Jolanta Chliszcz, Radni Miasta Krakowa Pani Grażyna Fijałkowska, Małgorzata Jantos.

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert w wykonaniu uczniów i pedagogów Szkoły.

Szkoła została wyposażona w nowe meble i zakupione zostały instrumenty muzyczne.

Projekt Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie zakończony został w grudniu 2014 r.


Wydarzenia 2015


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Koncert karnawałowy

Koncert kolęd

Koncert muzyki dawnej

Koncert na zakończenie projektu

Koncert orkiestry

Konkurs pianistyczny

Ślubowanie

Wizyta gości z Chin


Wydarzenia 2016


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Koncert Michała Łanuszki

Koncert na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Koncert orkiestry

 

Konkurs Pianogranie

Konkurs zespołów kameralnych

 

Międzynarodowy Konkurs Srebrna Szybka

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Wizyta Norwegów

 

Wizyta Węgrów


Wydarzenia 2017


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dzień otwarty szkoły

Koncert muzyki dawnej

Koncert w Filharmonii

Koncert zespołów jazzowych

Ślubowanie klas pierwszych

Tablica informacyjna

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


Wydarzenia 2018


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dzień Otwarty Szkoły

Koncert przedszkolaków

Otwarcie Muzeum Podgórza


Wydarzenia 2019


Koncert karnawałowy 10 stycznia 2019
Koncert chóru i orkiestry 11 stycznia 2019
Konkurs Cellolove 22 marca 2019
Koncert na Akademii Muzycznej 7 kwietnia 2019
Pokazy rytmiczne 7 czerwca 2019
Pożegnanie dyplomantów 18 czerwca 2019
Koncert orkiestry z Norwegii 13 września 2019
Koncert Jubileuszowy 28 października 2019
Koncert w Willi Decjusza 26 listopada 2019