Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona internetowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, profilu Facebook Szkoły, strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz kanału YouTube Szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa www.sm1krakow.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • strona nie posiada mapy
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków – hiperłącz,
 • możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną,
 • filmy opublikowane na kanale YouTube po 23 września 2020 roku posiadają napisy.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Białowolski, adres poczty elektronicznej tomasz.bialowolski@sm1krakow.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego przy ulicy Józefińskiej w Krakowie spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 

 • Wejście do szkoły znajduje się od strony zachodniej w nowej części budynku. Do wejścia prowadzi od ulicy Józefińskiej ciąg komunikacyjny dla pieszych o długości około 20 metrów wzdłuż zachodniej ściany. Przy wejściu znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Zwolnienia blokady zamka drzwi wejściowych dokonuje portier. Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godzinach od 9:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku.
 • W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa z holem. Budynek posiada windę. Na parterze oraz poddaszu znajduje się bariera w postaci trzech schodów pomiędzy nową częścią, a zabytkową częścią budynku. Do pokonania różnicy poziomów szkoła dysponuje schodołazem.
 • Na każdym piętrze zostały wyznaczone punkty zbiórki dla osób potrzebujących dodatkowej uwagi przy ewakuacji zlokalizowane przy klatce schodowej z windą.
 • Sala koncertowa w budynku szkoły przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyznaczone dwa miejsca na widowni dla wózków inwalidzkich.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przy ulicy Józefińskiej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane po drugiej stronie ulicy, na placu parkingowym, na wysokości wejścia do szkoły.
 • Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej, to Korona (400 metrów od budynku) oraz Plac Bohaterów Getta (450 metrów od budynku).