Projekt „Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie nr POIŚ.08.01.00-00-1015/16 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W dniu 7 kwietnia 2017r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentowanym przez  Pana Jarosława Selina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „ Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły muzycznej I i II stopnia w Krakowie” .

Całkowity koszt projektu wynosi 2 341 520,01 zł                               

Kwota dofinansowania   1 986 110.00zł

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno- kulturalnej w wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Do celów szczegółowych zalicza się:

– edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach,

– zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów

– tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem

– tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego .

Projekt posiada ponadregionalny zasięg, co wynika zarówno z dotychczasowej działalności Szkoły Muzycznej, która organizuje wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym i  międzynarodowym, jak i z zakresu działań, do których będą  wykorzystane  zakupione instrumenty  i sprzęt. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup  sprzętu muzycznego : instrumentów klawiszowych, instrumentów lutniczych : współczesnych, dawnych i etnicznych, instrumentów perkusyjnych, instrumentów dętych,  urządzeń studyjnych i scenicznych oraz urządzeń nawilżających powietrze.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków , realizująca projekt na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Szkoła jest odpowiedzialna za realizację rzeczową projektu oraz ponoszenie wydatków, na podstawie upoważnienia, jakie otrzymał Dyrektor Szkoły. Szkoła będzie realizować projekt w imieniu i na odpowiedzialność Gminy Miejskiej Kraków.


Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych umożliwiający przekazanie informacji poprzez specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


2017

Szanowni Państwo,

Dobiega końca realizacja projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa została zawarta w Warszawie w dniu 07 kwietnia  2017 r.  pomiędzy Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panem Jarosławem Sellinem, a Gminą Miejską Kraków – reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.                         

Wartość projektu –2 303 390,01 zł
dofinansowania z UE – 1 986 110,01 zł

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno – kulturalnej w  wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

 • edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów
 • tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem
 • tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego .

Realizowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane szkole przez instytucje z jej otoczenia,  potwierdzone przeprowadzoną analizą popytu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży i seniorów. Poprzez zakup instrumentów dawnych oraz etnicznych, zrekonstruowanych na podstawie źródeł historycznych – a także warsztatom i szkoleniom w zakresie nauki gry na tych instrumentach – projekt w szczególny sposób będzie miał wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Na ten czas będziemy jedyną szkołą w Polsce posiadającą tego typu instrumenty. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że instrumenty te będą udostępnione uczestnikom warsztatów także poza szkołą, zapewniając szerokie grono odbiorców i docierając do ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia z muzyką i jej historią.

Pragnę serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości rodziców, nauczycieli – także emerytowanych nauczycieli naszej szkoły  oraz uczniów , a szczególnie zaproszonych gości:

 • Pana Stanisława Rachwała – Radnego Miasta Krakowa
 • Pana Jacka Bednarza – przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze oraz Panią Aurelię Czerwińską – Pacura i Pana Tomasza Kołomyjskiego – członków Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
 • Panią Aleksandrę Tatarę – przedstawiciela Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa
 • Panią Małgorzatę Boryczko – dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Pana Witolda Woźniaka  – prezesa ZNP Oddział Podgórze
  oraz wiceprezesów ZNP –  Panią Zofię Drobniak i Pana Romana Walczaka
 • Panią Beatę Zgutka – dyrektora IV Liceum Ogólnokształacącego oraz
 • Panią Elżbietę Szaban – emerytowanego dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
 • Panią Ewę Ptasznik – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29  oraz Panią Janinę Krasicką – wicedyrektora szkoły podstawowej nr 29
 • Panią Renatę Gątkowską przedstawiciela  Zespołu Ekonomiki Oświaty- osobę  odpowiedzialną za zamówienia publiczne w projekcie.
 • przedstawiciela Rady Rodziców szkoły – pana mecenasa Mariusza Piotra Brzozowskiego

Szanowni Państwo,
Efekt tego projektu to realizowane przez pięć lat, a być może i dłużej następujące                działania edukacyjno-kulturalne:

 • centrum konsultacyjne muzyki dawnej
 • projekt koncertowy muzyka spod Wawelu
 • weekendowe spotkania z muzyką
 • fajfy z polskimi piosenkami
 • spotkania – Dzieci Europy
 • praca wokalisty na scenie
 • pielęgnowanie tradycji
 • realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
 • muzyka inspirowana folklorem
 • wielkie dzieła fortepianowe

Za chwilę podczas koncertu będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć i wysłuchać przykładów działalności edukacyjno- kulturalnej szkoły.

Pragnę serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Jackowi Majchrowskiego i Radnym Miasta Krakowa za przeznaczenie kwoty 345 508,01 zł z budżetu miasta na „wkład własny” dla projektu. Dziękuję również Panu Piotrowi Glińskiemu –  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że projekt nasz został doceniony.

Dzięki zrealizowanym dwóm projektom współfinasowanym przez Unię Europejską oraz Gminę Miejską Kraków mamy piękną salę koncertową, szkoła została rozbudowana – jest nowoczesna , wspaniale wyposażona i nauka w niej to wielka przyjemność dla uczniów i nauczycieli.

Pragnę również serdecznie podziękować nauczycielom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do realizacji tego projektu, kierownikom sekcji : p. Katarzynie Słocie – Marciniec, p. Magdalenie Chrenkoff, p. Dorocie Pietras, p. Joannie Soleckiej, p. Tomaszowi Białowolskiemu, p. Waldemarowi Królowi, p. Wojciechowi Kamionce  oraz wszystkim nauczycielom , którzy swoją kreatywnością , wyobraźnią  i  wiedzą bardzo pomagali w tworzeniu projektu.         

Dziękuję pracownikom administracji : p. Marzenie Tabor – Madej, p. Szymonowi Lorencowi, p. Jadwidze Michalik, p. Kazimierze Bochenek.

Szczególnie dziękuję mojemu zastępcy p. dyrektorowi Jerzemu Kulawikowi.

Bardzo dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego koncertu;

Scenariusz  – p. Katarzyna Słota – Marciniec

Głosy : p. Katarzyna Słota – Marciniec i p. Grzegorz Juras

Obsługa multimedialna –p. Andrzej Mądro

Rejestracja i realizacja dźwięku – p. Paweł Kostuj

A teraz zapraszam Państwa na wyjątkowy koncert.
Po koncercie zapraszam Państwa na poczęstunek.