Projekt „Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie nr POIŚ.08.01.00-00-1015/16 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W dniu 7 kwietnia 2017r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentowanym przez  Pana Jarosława Selina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „ Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły muzycznej I i II stopnia w Krakowie” .

Całkowity koszt projektu wynosi 2 341 520,01 zł                               

Kwota dofinansowania   1 986 110.00zł

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno- kulturalnej w wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Do celów szczegółowych zalicza się:

– edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach,

– zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów

– tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem

– tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego .

Projekt posiada ponadregionalny zasięg, co wynika zarówno z dotychczasowej działalności Szkoły Muzycznej, która organizuje wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym i  międzynarodowym, jak i z zakresu działań, do których będą  wykorzystane  zakupione instrumenty  i sprzęt. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup  sprzętu muzycznego : instrumentów klawiszowych, instrumentów lutniczych : współczesnych, dawnych i etnicznych, instrumentów perkusyjnych, instrumentów dętych,  urządzeń studyjnych i scenicznych oraz urządzeń nawilżających powietrze.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków , realizująca projekt na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Szkoła jest odpowiedzialna za realizację rzeczową projektu oraz ponoszenie wydatków, na podstawie upoważnienia, jakie otrzymał Dyrektor Szkoły. Szkoła będzie realizować projekt w imieniu i na odpowiedzialność Gminy Miejskiej Kraków.


Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych umożliwiający przekazanie informacji poprzez specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


2017

Koncert na zakończenie projektu unijnego Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
Centrum konsultacyjne muzyki dawnej
Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”
Weekendowe spotkania z muzyką
Fajfy z polskimi piosenkami
Spotkania - Dzieci Europy
Praca wokalisty na scenie
Pielęgnowanie tradycji
Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
Muzyka inspirowana folklorem
Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

 


2018

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej
Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”
Weekendowe spotkania z muzyką
Fajfy z polskimi piosenkami
Spotkania - Dzieci Europy
Praca wokalisty na scenie
Pielęgnowanie tradycji
Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
Muzyka inspirowana folklorem
Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach