Projekt „Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie nr POIŚ.08.01.00-00-1015/16 w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W dniu 7 kwietnia 2017r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  reprezentowanym przez  Pana Jarosława Selina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pt.  „ Rozszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły muzycznej I i II stopnia w Krakowie” .

Całkowity koszt projektu wynosi 2 341 520,01 zł                               

Kwota dofinansowania   1 986 110.00zł

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno- kulturalnej w wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Do celów szczegółowych zalicza się:

– edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach,

– zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów

– tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem

– tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego .

Projekt posiada ponadregionalny zasięg, co wynika zarówno z dotychczasowej działalności Szkoły Muzycznej, która organizuje wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym i  międzynarodowym, jak i z zakresu działań, do których będą  wykorzystane  zakupione instrumenty  i sprzęt. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje zakup  sprzętu muzycznego : instrumentów klawiszowych, instrumentów lutniczych : współczesnych, dawnych i etnicznych, instrumentów perkusyjnych, instrumentów dętych,  urządzeń studyjnych i scenicznych oraz urządzeń nawilżających powietrze.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków , realizująca projekt na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Szkoła jest odpowiedzialna za realizację rzeczową projektu oraz ponoszenie wydatków, na podstawie upoważnienia, jakie otrzymał Dyrektor Szkoły. Szkoła będzie realizować projekt w imieniu i na odpowiedzialność Gminy Miejskiej Kraków.


Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych umożliwiający przekazanie informacji poprzez specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


2017

Koncert na zakończenie projektu unijnego Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

 

Szanowni Państwo,

Dobiega końca realizacja projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa została zawarta w Warszawie w dniu 07 kwietnia  2017 r.  pomiędzy Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Panem Jarosławem Sellinem, a Gminą Miejską Kraków – reprezentowaną przez Panią Katarzynę Król – Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.                         

Wartość projektu –2 303 390,01 zł
dofinansowania z UE – 1 986 110,01 zł

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie oferty edukacyjno – kulturalnej w  wyniku doposażenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

 • edukację artystyczną dzieci i młodzieży w zakresie muzyki oraz gry na instrumentach
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie i rozpowszechnienie instrumentów  muzyki dawnej i etnicznej oraz kultywowanie dawnych zwyczajów i obrzędów
 • tworzenie warunków do udziału w życiu społecznym osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem
 • tworzenie warunków pozwalających na rozwijanie zdolności gry na instrumentach uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego .

Realizowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane szkole przez instytucje z jej otoczenia,  potwierdzone przeprowadzoną analizą popytu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży i seniorów. Poprzez zakup instrumentów dawnych oraz etnicznych, zrekonstruowanych na podstawie źródeł historycznych – a także warsztatom i szkoleniom w zakresie nauki gry na tych instrumentach – projekt w szczególny sposób będzie miał wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Na ten czas będziemy jedyną szkołą w Polsce posiadającą tego typu instrumenty. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że instrumenty te będą udostępnione uczestnikom warsztatów także poza szkołą, zapewniając szerokie grono odbiorców i docierając do ludzi, którzy nie mają na co dzień do czynienia z muzyką i jej historią.

Pragnę serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości rodziców, nauczycieli – także emerytowanych nauczycieli naszej szkoły  oraz uczniów , a szczególnie zaproszonych gości:

 • Pana Stanisława Rachwała – Radnego Miasta Krakowa
 • Pana Jacka Bednarza – przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze oraz Panią Aurelię Czerwińską – Pacura i Pana Tomasza Kołomyjskiego – członków Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
 • Panią Aleksandrę Tatarę – przedstawiciela Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa
 • Panią Małgorzatę Boryczko – dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Pana Witolda Woźniaka  – prezesa ZNP Oddział Podgórze
  oraz wiceprezesów ZNP –  Panią Zofię Drobniak i Pana Romana Walczaka
 • Panią Beatę Zgutka – dyrektora IV Liceum Ogólnokształacącego oraz
 • Panią Elżbietę Szaban – emerytowanego dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
 • Panią Ewę Ptasznik – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29  oraz Panią Janinę Krasicką – wicedyrektora szkoły podstawowej nr 29
 • Panią Renatę Gątkowską przedstawiciela  Zespołu Ekonomiki Oświaty- osobę  odpowiedzialną za zamówienia publiczne w projekcie.
 • przedstawiciela Rady Rodziców szkoły – pana mecenasa Mariusza Piotra Brzozowskiego

Szanowni Państwo,
Efekt tego projektu to realizowane przez pięć lat, a być może i dłużej następujące                działania edukacyjno-kulturalne:

 • centrum konsultacyjne muzyki dawnej
 • projekt koncertowy muzyka spod Wawelu
 • weekendowe spotkania z muzyką
 • fajfy z polskimi piosenkami
 • spotkania – Dzieci Europy
 • praca wokalisty na scenie
 • pielęgnowanie tradycji
 • realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
 • muzyka inspirowana folklorem
 • wielkie dzieła fortepianowe

Za chwilę podczas koncertu będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć i wysłuchać przykładów działalności edukacyjno- kulturalnej szkoły.

Pragnę serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Jackowi Majchrowskiego i Radnym Miasta Krakowa za przeznaczenie kwoty 345 508,01 zł z budżetu miasta na „wkład własny” dla projektu. Dziękuję również Panu Piotrowi Glińskiemu –  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że projekt nasz został doceniony.

Dzięki zrealizowanym dwóm projektom współfinasowanym przez Unię Europejską oraz Gminę Miejską Kraków mamy piękną salę koncertową, szkoła została rozbudowana – jest nowoczesna , wspaniale wyposażona i nauka w niej to wielka przyjemność dla uczniów i nauczycieli.

Pragnę również serdecznie podziękować nauczycielom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do realizacji tego projektu, kierownikom sekcji : p. Katarzynie Słocie – Marciniec, p. Magdalenie Chrenkoff, p. Dorocie Pietras, p. Joannie Soleckiej, p. Tomaszowi Białowolskiemu, p. Waldemarowi Królowi, p. Wojciechowi Kamionce  oraz wszystkim nauczycielom , którzy swoją kreatywnością , wyobraźnią  i  wiedzą bardzo pomagali w tworzeniu projektu.         

Dziękuję pracownikom administracji : p. Marzenie Tabor – Madej, p. Szymonowi Lorencowi, p. Jadwidze Michalik, p. Kazimierze Bochenek.

Szczególnie dziękuję mojemu zastępcy p. dyrektorowi Jerzemu Kulawikowi.

Bardzo dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego koncertu;

Scenariusz  – p. Katarzyna Słota – Marciniec

Głosy : p. Katarzyna Słota – Marciniec i p. Grzegorz Juras

Obsługa multimedialna –p. Andrzej Mądro

Rejestracja i realizacja dźwięku – p. Paweł Kostuj

A teraz zapraszam Państwa na wyjątkowy koncert.
Po koncercie zapraszam Państwa na poczęstunek.

 

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej

Warsztaty pt. „Nie ma muzyki bez fantazji”

W dniu 7 XII 2017 w godz. 16 – 20:30 w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie miały miejsce wykłady i warsztaty dla uczniów i nauczycieli klas fletu, oboju, skrzypiec, altówki, klawesynu i fortepianu pt. Nie ma muzyki bez fantazji! Wydarzenia te odbywały się ramach działania Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej, a poprowadzili je nauczyciele klas instrumentów dawnych nauczający w Szkole. Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień technicznych i interpretacyjnych wykonawstwa muzyki dawnej na instrumentach historycznych i współczesnych. Główną ideą przyświecającą Centrum Konsultacyjnemu Muzyki Dawnej jest podniesienie świadomości dotyczącej interpretacji muzyki baroku w środowisku nauczycieli klas instrumentów współczesnych, w szkołach muzycznych I i II st. oraz pogłębienie zainteresowania wykonawstwem historycznym i dawnymi praktykami wykonawczymi zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Tym razem celem było przybliżenie zagadnień wykonawczych i estetycznych dotyczących Fantazji na instrumenty solo (flet, skrzypce, klawesyn) Georga Philippa Telemanna:

 • Telemann – Fantazje solowe: Zwölf Fantasien für Flöte solo ohne Baß TWV 40:2-13, Zwölf Fantasien für Violine solo ohne Baß TWV 40:14-25, Fantaisies pour le Clavessin: 3 Douzaines TWV 33:1-36. Przegląd form i tonacji, próby skomponowania własnej Fantazji.
 • Instrumentarium współczesne wobec konwencji wykonawczych muzyki dawnej – kryteria selekcji repertuaru muzyki dawnej pod kątem możliwości realizacyjnych instrumentów współczesnych

Szczegółowy plan:

Godz. 16-17:30 zajęcia dla flecistów i oboistów – prowadzenie: D. Staszkiewicz (flet traverso), K. Czubek (flet prosty)

Godz. 17:30-18:30 zajęcia dla skrzypków i altowiolistów – prowadzenie: A. Śliwa (skrzypce barokowe)

Godz. 18:30 – 19:30 zajęcia dla pianistów i klawesynistów – prowadzenie: J. Solecka (klawesyn)

Godz. 19:30 Koncert pt. Wokół Telemanna w wykonaniu w. wym. nauczycieli instrumentów dawnych Szkoły oraz D. Żurawka (wiolonczela barokowa). W programie znalazły się utwory solowe i kameralne G. Ph. Telemanna.

Ogólny charakter zajęć kładł nacisk na działania praktyczne, a więc pokazy, warsztaty i lekcje pokazowe. Zostały one wsparte niezbędnym komentarzem z zakresu historii i estetyki. Omówione zostały m.in. realizacja ornamentacji, znaczenie improwizacji, kształtowanie artykulacji, elementy retoryki muzycznej, wpływ tańców, ukształtowanie formy i przebieg narracji muzycznej. Prowadzący starali się odnieść praktyki historyczne do dzisiejszej sztuki wykonawczej na instrumentach współczesnych.

Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”

Koncert w Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju

W koncercie wzięli udział uczniowie i nauczyciele Sekcji Instrumentów Dawnych oraz tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza, która to instytucja była współorganizatorem wydarzenia. Po koncercie słuchacze mieli okazję zapoznać się z posiadanymi przez szkołę instrumentami historycznymi: klawesynem, lutnią, skrzypcami i wiolonczelą barokową, fletami prostymi i traverso.

Wykonawcy:

 • nauczyciele i uczniowie Sekcji Instrumentów Dawnych Szkoły Muzycznej I i II. st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie: Joanna Solecka – klawesyn, Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, Artur Kozendra – flet trawerso, Katarzyna Czubek – flety proste, Anna Śliwa i Monika Suder – skrzypce barokowe i altówka barokowa, Monika Wołowicz – wiolonczela barokowa.
 • Soliści–tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza: Marta Baranowska i Łukasz Szkiłądź

Program:

Muzyka włoska i polska przełomu XVI i XVII wieku, m.in.
Michael Praetorius – Ballet du Roy (Terpsichore Musarum, 1596)
Giovanni Giacomo Gastoldi – L’innamorato, il bell’humore, amor vittorioso (Baletti a cinque voci, 1591)
Fabrizio Caroso – Passo e mezzo (Nobilita di Dame, 1600)
Gasparo Zanetti – Gagliarda detta la Lisfeltina di Santino (Il scolaro, 1645)
Giorgio Mainerio – Ballo anglese (Il primo libro de balli…, 1578)
Michael Praetorius – Ballet des anglois Volta (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Gaillarde (Terpsichore Musarum, 1596)
Cesare Negri – La Catena d’Amore (Le Gratie d’Amore, 1602)
Anonim (z Tabulatury Jana z Lublina) – Rex
Michael Praetorius – Les Gavottes & La Gilotte (Terpsichore Musarum, 1596)
Michael Praetorius – Courante (Terpsichore Musarum, 1596)

Spektakl spotkał się z żywym i serdecznym odbiorem słuchaczy.

„Jazz z krakowskich piwnic”

Weekendowe spotkania z muzyką
Fajfy z polskimi piosenkami
Spotkania - Dzieci Europy
Praca wokalisty na scenie
Pielęgnowanie tradycji
Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
Muzyka inspirowana folklorem

Koncerty pt.: Z folklorem w tle

W dniach 18 i 19 października naszą szkołę odwiedziło przeszło 400 dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. Najmłodsi słuchacze z zaciekawieniem wsłuchiwali się w barwne opowieści p. Magdaleny Mądro o zwyczajach ludowych związanych z jesienią. Ilustracje pięknymi slajdami dodawały  odpowiedniego kolorytu, a nasi uczniowie i nauczyciele zaprezentowali program muzyczny znakomicie nawiązujący do tematu. Multimedialna forma koncertu spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami naszych gości.

Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach

Koncert Chopinowski

W 168. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, 17 października 2017 r. odbył się w uroczysty koncert z okazji przekazania Szkole repliki „medalionu” z grobu Fryderyka Chopina z cmentarza Pere Lachaise w Paryżu.

Historia owej repliki sięga 2010 roku, kiedy to obchodzono 200. rocznicę urodzin kompozytora.

Dnia 28 lutego 2010 r. w Katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Chopinowskiego. Głównym jej punktem było odsłonięcie w Krypcie Wieszczów takiej właśnie kopii medalionu z grobu Chopina. Jej twórcą był artysta-rzeźbiarz Wojciech Kurdziel, który oprócz kopii medalionu zamieszczonej w Katedrze wykonał jeszcze 9 sztuk jej replik. W roku 2017 jedną z nich przekazała naszej szkole wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, pani Barbara Turlejska.

Ten zaszczytny fakt znalazł oprawę właśnie w postaci specjalnego koncertu zorganizowanego w sali koncertowej naszej Szkoły.

Na program koncertu złożyły się utwory Chopina, które wykonali:

 • Wojciech Wais (klasa p. Wojciecha Cieciory) – Polonez dziecięcy As-dur [op. posth.]
 • Hanna Czubak (klasa p. Elżbiety Hoffman) – Etiuda Es-dur op. 10 nr 11
 • Franciszek Jaworski (klasa p. Grzegorza Łobodzińskiego) – Cantabile B-dur [op. posth.]
 • Piotr Lara (klasa p. Marii Wosiek) – Etiuda a -moll op. 25 nr 11 oraz Polonez fis-moll op. 44
 • Karolina Kaczówka (klasa p. Mariusza Sielskiego) – Preludium Des-dur „Deszczowe” op. 28 nr 15
 • Maciej Wilkosz (klasa p. Piotra Filka) – Polonez c-moll nr 2 op. 40
 • Tytus Sikorski (klasa p. Mateusza Kurcaba) – Walc a-moll [op. posth.]
 • Aleksandra Kaim (klasa śpiewu p. Katarzyny Słoty-Marciniec) przy akompaniamencie p. Renaty Stec-Fill – pieśń Śliczny chłopiec

Program artystyczny okrasił słowem i prezentowanymi multimediami p. Andrzej Mądro, dzięki czemu koncert zyskał także walor wizualny i był doskonałą lekcją o życiu i twórczości Chopina odebraną przez licznie zgromadzoną publiczność.

 


2018

Centrum konsultacyjne muzyki dawnej
Projekt koncertowy „Muzyka spod Wawelu”
Weekendowe spotkania z muzyką
Fajfy z polskimi piosenkami
Spotkania - Dzieci Europy
Praca wokalisty na scenie
Pielęgnowanie tradycji

Trudno sobie wyobrazić, że nie można wyjść na koncert, spotkać z innymi ludźmi. Jeszcze trudniej, że sytuacja tak trwa tygodnie i miesiące…. A tak właśnie wygląda życie przewlekle lub obłożnie chorych ludzi. Dla takich właśnie pacjentów, do dwóch oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego udali się z koncertem nauczyciele i uczniowie z naszej Szkoły.

Koncert nosił tytuł Pielęgnowanie tradycji. Aleksandra Kaim, Justyna Leńczowska, Anna Pietrzycka, Magdalena Laskowicz i Elżbieta Koc (uczennice śpiewu solowego) przygotowały piękne, staroświecko brzmiące kolędy z kancjonału staniąteckiego. Archaiczne brzmienie tych utworów podkreślał akompaniament wykonany przez mgr Aleksandrę Kauf na suce biłgorajskiej i fideli płockiej.

Obok artystycznych wykonań zadbano oczywiście o możliwość wspólnego kolędowania  wraz z pacjentami i personelem Oddziałów. Wybrano najbardziej popularne kolędy, przygotowano śpiewniczki z tekstami do nich, a dodatkowo do wspólnego śpiewania zachęcał żywiołowy akompaniament mgr Piotra Kowala. Wszyscy słuchacze włączyli się do muzykowania, a na twarzach pojawił się uśmiech. Koncert miał więc charakter nie tylko artystyczny ale też meloterapeutyczny.
Uczennice i nauczyciele byli wzruszeni – nie ma przecież większej nagrody dla artysty niż szczere zaangażowanie słuchaczy!
Realizacja nagrań z wykorzystaniem technik stereo
Muzyka inspirowana folklorem
Wielkie dzieła fortepianowe w wybitnych wykonaniach