Petko Ganev, Podstawy aranżacji – nagranie lekcji przeprowadzonej z uczniami NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” w Burgas (Bułgaria)

Petko Ganev, Basics of Music Arrangements – Recording of the online workshop with the students of the NUMSI – „Professor Pancho Vladigerov National School of Music and Performing Arts” in Burgas (Bulgaria)

Nagranie stanowi zapis lekcji on-line przeprowadzonej z uczniami, którzy zainteresowani są udziałem w konkursie projektu Erasmus+ Chameleon+. Przedmiotem zajęć jest analiza harmoniczna dwóch bułgarskich piosenek dziecięcych, przewidzianych w regulaminie konkursu: „Чело коте книжки” („Czytał kotek książki”) oraz „Дъга” („Tęcza”). Po ustaleniu funkcji harmonicznych, wykładowca wspólnie z uczniami zapisuje na pięciolinii konkretne dźwięki danych akordów (np. C-dur: c, e, g; G-dur: g, h, d; itd.), wyjaśniając przy okazji budowę tych bardziej skomplikowanych (np. septymowe, nonowe, z dodaną sekstą, itp.). Akordy te stanowią bazę do powstania nowego opracowania znajdującej się nad nimi linii głównej melodii piosenki. Wykładowca prezentuje swoje własne pomysły na aranżacje „Чело коте книжки” oraz „Дъга”. Radzi, żeby wstęp do piosenek był dla wokalisty pomocą w rozpoczęciu śpiewania, a zbyt skomplikowane przebiegi nowego opracowania nie straciły związku z wyjściową linią melodyczną. Oczywiście pozostawia młodym adeptom aranżacji swobodę w wyborze zarówno stylu, jak i instrumentarium opracowania.

This is a recording of the workshop with students involved in participation for the “Chameleon+” online competition of the Erasmus+ project. Analysis of the harmonic functions of two Bulgarian children songs required by the competition regulations: „Чело Коте книжки” („A cat was reading books „) and „Дъга” („Rainbow”) was a subject of this lesson. When harmonic functions are determined, the lecturer, together with the students, are writing particular sounds of the definite chords on the stave (e.g. C-major: c, e, g; G-major: g, b, d etc.). Construction of more complex ones (e.g. 7th chords, 9th chords, chords with added 6th ) are explained. These chords are the base for creation of a new version of the main line of the song. The lecturer presents his own ideas for arrangements of „чело коте книжки” and „дъга”. He advises that the introduction to the song should be helpful to start singing for a vocalist, and warns against using too complicated melodies that could have lost relationship with the original ones. Of course, he leaves the young arrangers freedom in choosing of both the style and instrumentation of their elaborations.

Plan lekcji:

Plan of the workshop:

1. Minuty 5 – 27,30:
Rozpisanie dźwięków akordów tzw. „prymki” do piosenki „Чело коте книжки” w układzie na fortepian (na dwóch pięcioliniach), wraz z omówieniem budowy akordów bardziej skomplikowanych (np. septymowe, nonowe, zmniejszone, itp. )

1. Time: 5’ – 27’30’’
Writing the sounds of the chords harmonizing the prime melody of the „Чело коте книжки” song at two staves (in the piano layout). Discussing the construction of more complex chords (e.g. seventh, ninth, diminished ones, etc.)

2. Minuty 27,30 – 32,28:
Wysłuchanie powstałych współbrzmień, dokonanie drobnych korekt w pozycjach akordów, uwzględniających linię melodyczną piosenki, uzupełnienie powstałej bazy harmonicznej aranżacji o linię melodyczną

2. Time: 27’30’’ – 32’28’’
Hearing the resulting sounds. Making slight adjustments in the chord positions to consider the melody line of the song,
Supplying the just created harmonic basis of the arrangement with a melody.

3. Minuty 32,28 – 39,25:
Prezentacja swingującej propozycji wykładowcy na aranżację piosenki „Чело коте книжки”: omówienie wstępu ułatwiającego wokaliście rozpoczęcie śpiewania, figuracje przebiegu, ossia, dodatkowe efekty

3. Time: 32’28’’ – 39’25’’
Presentation of the lecturer’s proposal of a swinging arrangement of the „чело коте книжки” song. Discussing the introduction making the singing start easier to a vocalist. Figurations of the melody. Options. Additional effects

4. Minuty 39,25 – 43,12:
Przedstawienie innych możliwości wyboru funkcji piosenki

4. Time: 39’25’’ – 43’12’’
Presentation of other possibilities of choosing the harmonic functions for the song.

5. Minuty 43,12 – 46.02:Omówienie bardziej skomplikowanych funkcji harmonicznych piosenki „Дъга” – porady dotyczące usuwania np. kwint w akordach rozbudowanych.

5. Time: 43’12’’ – 46’02’’
Discussion of more complex harmonic functions of the „дъга” song. Advice on removing, e.g. fifths in expanded chords.

6. Minuty 46.02 do końca:
Prezentacja własnej wersji aranżacji piosenki „Дъга”, wykorzystującej np. pochody polifonizujące czy nawiązania do ludowego charakteru charakteru piosenki (takt 7/8, rytm bułgarskiego tańca „ratchenitza „);
Zadanie domowe – sporządzenie własnej aranżacji piosenki ” Чело коте книжки” w dowolnym stylu i instrumentarium

6. Time: 46’02’’ – to the end
Presentation of the lecturer’s own version of the „дъга” arrangement, using, for e.g., polyphonizing sequences or references to the folk character of the song (7/8 meter, the rhythm of the „Ratchenitz” Bulgarian dance);
Homework – Preparation of an own arrangement of the „чело коте книжки” song in any style and instrumentation.


Prezentacja o technikach aranżacji muzycznych. Autor – Mateusz Pitala (PL). Rezultat wymiany doświadczeń w projekcie Erasmus+ „Muzyczne dziedzictwo Polski, Bułgarii i Niemiec we współczesnej zawodowej edukacji muzycznej” realizowanym przez szkoły muzyczne z Krakowa, Burgas i Mellrichstadt.


W cyklu „ABC aranżacji”:

[PL]

Gunda Schwen – nauczyciel Martin-Pollich-Gymnasium w Mellrichstadt (Niemcy): 

W. A. Mozart XXV Symfonia g (KV 183, 173 d B) cz. I Allegro con brio; opracowanie na orkiestrę fletową 

W załączniku opracowanie I części tzw. „Małej symfonii” g-moll W. A. Mozarta na orkiestrę fletową. Ze względu na szczególną tradycję orkiestr dętych w naszym regionie, fleciści nie mają zbyt wielu możliwości wykonywania muzyki orkiestrowej. Orkiestry smyczkowe u nas nie istnieją, a w orkiestrach dętych rzadko słychać flety. Dlatego kierowałam się tradycją irlandzkich orkiestr fletowych, która odpowiada naszym potrzebom. Ostatnio dostępnych jest na rynku muzycznym sporo i to bardzo dobrych aranżacji wspaniałych dzieł w różnorodnych stylistykach. Aby przybliżyć uczniom klasyczną muzykę orkiestrową, zdecydowałam się na aranżację części I XXV Symfonii g-moll. 17-letni Mozart posługuje się w niej ekspresyjnym i poruszającym językiem muzycznym – miejmy nadzieję, że również i w czasach dzisiejszych przemawiającym do młodych ludzi. Aranżacja musi być grana w najniższym flecie z fletem basowym i/lub kontrabasowym – głos brzmi o jedną i/lub dwie oktawy niżej niż zapisano. Aby uniknąć trudności z czytaniem, użyłam notacji bez przetrzymywania (legowania) dźwięków (Vorhalt), zapisanych jako ósemki. Artykulację można modyfikować w zależności od upodobań i umiejętności wykonawczych zespołu.

[EN]

W.A.Mozart: Symphony No.25 KV 183 1st movement: Allegro con brio in a version for flute orchestra

Here is presented an arrangement of the 1st movement of the so-called „little G minor symphony” by W. A. Mozart in a version for flute orchestra. Due to the special tradition of the brass bands in our region, flautists do not have many opportunities to make music in orchestras. String orchestras do not exist here and flutes are seldom heard in the bands. This ist he reason why I have transferred the tradition of the Irish flute orchestras to our needs. Nowadays there are many and very good arrangements of wonderful works in various styles to be baught.

In order to bring classical orchestral music closer to the students, I decided to work on this movement. The only 17-year-old Mozart found a passionate and touching musical language here, which – so we hope – will also open up to young people nowadays. The arrangement must be played in the lowest flute with a bass / or double bass flute – the voice sounds one / or two octaves lower than notated. In order to avoid reading difficulties , I have decided to do the notation of grace-notes as eighth notes. Articulations can be arranged according to the taste and ability of the concerning ensemble.

[DE]

Gunda Schwen, W. A. Mozart:  Sinfonie Nr.25  KV 18 1.Satz: Allegro con brio in einer Fassung für Querflötenorchester

Hier wird eine Bearbeitung des 1. Satzes der so genannten „kleinen g-moll Sinfonie“von W. A. Mozart für Querflötenorchester vorgestellt.
Durch die spezielle Tradition der Blaskapellen in unserer Region haben Flötisten  nicht viele Möglichkeiten, in Orchestern zu musizieren. Streichorchester existieren hier nicht und in den Kapellen sind Flöten nur selten hörbar.    Darum habe ich die Tradition der irischen Querflötenorchester auf unsere Bedürfnisse  übertragen. Inzwischen sind viele und sehr gute Bearbeitungen von herrlichen Werken vieler Stilrichtungen auf dem Markt.
Um den Schülern auch klassische Orchestermusik nahe zu bringen, habe ich mich für die Bearbeitung dieses Satzes entschlossen. Der erst 17-jährige Mozart hat hier eine leidenschaftliche und bewegende  Musiksprache gefunden, die sich hoffentlich auch jungen Menschen heutzutage erschließt.
Die Bearbeitung muss in der tiefsten Flöte mit Bass- und oder Kontrabassflöte gespielt werden – die Stimme klingt also eine und/ oder  zwei Oktaven  tiefer als notiert.
Um die Leseschwierigkeit  möglichst gering zu halten, habe ich auf die Notation von Vorhalten verzichtet und sie als Achtelnoten ausgeschrieben.
Artikulationen können nach Geschmack und Spielfähigkeit des Ensembles verabredet werden.


Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Facebook