Petko Ganev, Podstawy aranżacji – nagranie lekcji przeprowadzonej z uczniami NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” w Burgas (Bułgaria)

Petko Ganev, Basics of Music Arrangements – Recording of the online workshop with the students of the NUMSI – „Professor Pancho Vladigerov National School of Music and Performing Arts” in Burgas (Bulgaria)

Nagranie stanowi zapis lekcji on-line przeprowadzonej z uczniami, którzy zainteresowani są udziałem w konkursie projektu Erasmus+ Chameleon+. Przedmiotem zajęć jest analiza harmoniczna dwóch bułgarskich piosenek dziecięcych, przewidzianych w regulaminie konkursu: „Чело коте книжки” („Czytał kotek książki”) oraz „Дъга” („Tęcza”). Po ustaleniu funkcji harmonicznych, wykładowca wspólnie z uczniami zapisuje na pięciolinii konkretne dźwięki danych akordów (np. C-dur: c, e, g; G-dur: g, h, d; itd.), wyjaśniając przy okazji budowę tych bardziej skomplikowanych (np. septymowe, nonowe, z dodaną sekstą, itp.). Akordy te stanowią bazę do powstania nowego opracowania znajdującej się nad nimi linii głównej melodii piosenki. Wykładowca prezentuje swoje własne pomysły na aranżacje „Чело коте книжки” oraz „Дъга”. Radzi, żeby wstęp do piosenek był dla wokalisty pomocą w rozpoczęciu śpiewania, a zbyt skomplikowane przebiegi nowego opracowania nie straciły związku z wyjściową linią melodyczną. Oczywiście pozostawia młodym adeptom aranżacji swobodę w wyborze zarówno stylu, jak i instrumentarium opracowania.

This is a recording of the workshop with students involved in participation for the “Chameleon+” online competition of the Erasmus+ project. Analysis of the harmonic functions of two Bulgarian children songs required by the competition regulations: „Чело Коте книжки” („A cat was reading books „) and „Дъга” („Rainbow”) was a subject of this lesson. When harmonic functions are determined, the lecturer, together with the students, are writing particular sounds of the definite chords on the stave (e.g. C-major: c, e, g; G-major: g, b, d etc.). Construction of more complex ones (e.g. 7th chords, 9th chords, chords with added 6th ) are explained. These chords are the base for creation of a new version of the main line of the song. The lecturer presents his own ideas for arrangements of „чело коте книжки” and „дъга”. He advises that the introduction to the song should be helpful to start singing for a vocalist, and warns against using too complicated melodies that could have lost relationship with the original ones. Of course, he leaves the young arrangers freedom in choosing of both the style and instrumentation of their elaborations.

Plan lekcji:

Plan of the workshop:

1. Minuty 5 – 27,30:
Rozpisanie dźwięków akordów tzw. „prymki” do piosenki „Чело коте книжки” w układzie na fortepian (na dwóch pięcioliniach), wraz z omówieniem budowy akordów bardziej skomplikowanych (np. septymowe, nonowe, zmniejszone, itp. )

1. Time: 5’ – 27’30’’
Writing the sounds of the chords harmonizing the prime melody of the „Чело коте книжки” song at two staves (in the piano layout). Discussing the construction of more complex chords (e.g. seventh, ninth, diminished ones, etc.)

2. Minuty 27,30 – 32,28:
Wysłuchanie powstałych współbrzmień, dokonanie drobnych korekt w pozycjach akordów, uwzględniających linię melodyczną piosenki, uzupełnienie powstałej bazy harmonicznej aranżacji o linię melodyczną

2. Time: 27’30’’ – 32’28’’
Hearing the resulting sounds. Making slight adjustments in the chord positions to consider the melody line of the song,
Supplying the just created harmonic basis of the arrangement with a melody.

3. Minuty 32,28 – 39,25:
Prezentacja swingującej propozycji wykładowcy na aranżację piosenki „Чело коте книжки”: omówienie wstępu ułatwiającego wokaliście rozpoczęcie śpiewania, figuracje przebiegu, ossia, dodatkowe efekty

3. Time: 32’28’’ – 39’25’’
Presentation of the lecturer’s proposal of a swinging arrangement of the „чело коте книжки” song. Discussing the introduction making the singing start easier to a vocalist. Figurations of the melody. Options. Additional effects

4. Minuty 39,25 – 43,12:
Przedstawienie innych możliwości wyboru funkcji piosenki

4. Time: 39’25’’ – 43’12’’
Presentation of other possibilities of choosing the harmonic functions for the song.

5. Minuty 43,12 – 46.02:Omówienie bardziej skomplikowanych funkcji harmonicznych piosenki „Дъга” – porady dotyczące usuwania np. kwint w akordach rozbudowanych.

5. Time: 43’12’’ – 46’02’’
Discussion of more complex harmonic functions of the „дъга” song. Advice on removing, e.g. fifths in expanded chords.

6. Minuty 46.02 do końca:
Prezentacja własnej wersji aranżacji piosenki „Дъга”, wykorzystującej np. pochody polifonizujące czy nawiązania do ludowego charakteru charakteru piosenki (takt 7/8, rytm bułgarskiego tańca „ratchenitza „);
Zadanie domowe – sporządzenie własnej aranżacji piosenki ” Чело коте книжки” w dowolnym stylu i instrumentarium

6. Time: 46’02’’ – to the end
Presentation of the lecturer’s own version of the „дъга” arrangement, using, for e.g., polyphonizing sequences or references to the folk character of the song (7/8 meter, the rhythm of the „Ratchenitz” Bulgarian dance);
Homework – Preparation of an own arrangement of the „чело коте книжки” song in any style and instrumentation.