Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz klas wyższych Szkoły Muzycznej II stopnia będzie ogłoszona w dniu 02-06-2023 r. o godz. 16:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

O zakwalifikowaniu kandydata do kształcenia decydują zapisy Regulaminu Rekrutacji, jak poniżej:

 1. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku łącznego uzyskania wyników nie
  niższych niż:
  a) 21 punktów w części praktycznej;
  b) 16 punktów w części teoretycznej.
 2. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. W pierwszej kolejności do Szkoły przyjmowani
  są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą punktację, przy czym ocena z części praktycznej ma
  priorytetowe znaczenie w ustalaniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  przyjętych i nieprzyjętych. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej kandydatów uzyskało taki sam wynik
  w części praktycznej, za kandydata o wyższych predyspozycjach uważa się tego który uzyskał
  wyższy wynik w części teoretycznej.

Sekcja fortepianu


Instrumenty smyczkowe


Sekcja gitary, harfy i instrumentów historycznych


Sekcja wokalna


Sekcja instrumentów dętych blaszanych, akordeonu i perkusji


Sekcja instrumentów dętych drewnianych


Sekcja jazzowa


Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook