Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych oraz klas wyższych Szkoły Muzycznej I stopnia będzie ogłoszona w dniu 02-06-2023 r. o godz. 16:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

O zakwalifikowaniu kandydata do kształcenia decydują zapisy Regulaminu Rekrutacji, jak poniżej:

 1. Grupowe testy pisemne poprzedzają indywidualne badania predyspozycji muzycznych.
  W odniesieniu dla kandydatów:
  a) do sześcioletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 80 punktów,
  w tym w skali 0-40 za każdy z dwóch rodzajów zadań – test melodyczny i test rytmiczny;
  b) do czteroletniego cyklu kształcenia testy podlegają ocenie w skali do 0-80.
 2. Indywidualne badanie predyspozycji muzycznych podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów
  przez każdego z trzech członków komisji rekrutacyjnej. Wynik indywidualnego badania
  predyspozycji muzycznych jest wyrażany jako suma punktów wystawionych przez każdego
  członka komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 75 punktów). Stopień trudności zadań jest
  jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia (odpowiednio sześcioletni lub
  czteroletni).
 3. Ostateczny wynik badania przydatności uwzględnia wyrażony ocenami punktowymi stopień spełnienia przez kandydata warunków określonych w pkt. 9 i pkt. 10 Regulaminu. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły, jeśli suma wyników wyrażonych w punkach wynosi co najmniej 110 punktów (przy maksymalnej możliwej punktacji 155 punktów).

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook