Projekt „Muzyczne dziedzictwo Polski, Bułgarii i Niemiec we współczesnej zawodowej edukacji muzycznej” (2020-1-PL01-KA202-082165)

to pomysł edukacyjny na wzbogacenie kompetencji zawodowych młodzieży szkół muzycznych o umiejętność ciekawej i wartościowej aranżacji oraz atrakcyjnej prezentacji muzyki krajów partnerskich. Główny cel projektu obejmuje rozszerzenie międzynarodowej współpracy i poszerzenie oferty kształcenia o, wykorzystujący nowe, interesujące aranże repertuar muzyki polskiej, bułgarskiej i niemieckiej, z którego korzystać będą uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci szkół partnerskich. Koordynatorem projektu jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, zaś instytucjami partnerskimi: NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” (Narodowa Szkoła Muzyki i Sztuk Scenicznych ) w Burgas (Bułgaria) oraz Martin-Pollich-Gymnasium w Mellrichstadt (Niemcy). 

Podczas trwania projektu, od stycznia 2021 do grudnia 2022 r. przewidziano trzy Międzynarodowe Spotkania Projektowe, a także trzy tygodniowe mobilności do Polski. Bułgarii oraz Niemiec, podczas których ich uczestnicy (po ok. 20-u uczniów i 5-u nauczycieli z każdej szkoły) zdobywać będą wszechstronną wiedzę w planowanych seminariach i warsztatach instrumentalnych, wokalnych, orkiestrowych oraz chóralnych. Ich kompetencje estradowe wzbogaci udział w atrakcyjnych dla szerokiej, międzynarodowej publiczności koncertach multimedialnych, łączących muzykę, śpiew i taniec, zaś artystyczną kreatywność rozwinie konkurs KAMELEON na najbardziej interesujące aranżacje wybranych tematów znanych polskich, bułgarskich i niemieckich piosenek dziecięcych. Uczestnicy projektu wymienią się również doświadczeniami i umiejętnościami  związanymi z wykorzystaniem nowoczesnej techniki informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji muzycznej, co jest niezwykle istotne nie tylko w aspekcie pracy zdalnej wywołanej pandemią covid-19, ale także odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Projekt poruszy aspekty integracyjne, związane z udziałem w nim młodzieży wielu kultur i nacji oraz  planowanym „koncertem w ciemnościach”, w którym uczestniczyć będą międzynarodowi wykonawcy widzący i niewidzący. Upowszechnieniu jego rezultatów mają służyć cykliczne wydarzenia artystyczne w krajach partnerskich, jak również otwarte koncerty czy warsztaty popularyzujące tematykę projektu oraz możliwości programu Erasmus+. Dzięki nim idea wzajemnej promocji i poznawania różnych kultur muzycznych oraz budowania poprzez uniwersalny język muzyki wspólnej Europy bez granic i uprzedzeń będzie miała szanse stać się rzeczywistością.


The „Musical Heritage of Poland, Bulgaria and Germany in Contemporary Professional Music Education” (2020-1-PL01-KA202-082165)

project is an educational idea for enriching the professional competences of young musicians with the skill of valuable arrangement and attractive presentation of the partner countries’ music. The main goal of the project is to expand international cooperation and broadening the educational offer with the repertoire of Polish, Bulgarian and German music with new musical arrangements, that would be used by students, teachers and graduates of the partner schools. The Bronisław Rutkowski Primary and Secondary Music School in Kraków (Poland) is the coordinator of the project, whilst the NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” (the National School of Music and Performing Arts) in Burgas (Bulgaria) and the Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt (Germany) are the partners.

During the project lifetime, from January 2021 to December 2022, three Transnational Project Meetings will be planned, as well as three one-week-long subsequent mobilities to Poland, Bulgaria and Germany, during which their participants (at least 20 students and 5 teachers from each school) will gain comprehensive knowledge during planned instrumental, vocal, orchestral and choral seminars and workshops. The stage competences of the participants will be skilled by participation in multimedia concerts attractive to a wide international audience, combining music, singing and dance, whilst their artistic creativity will be developed by the CHAMELEON arrangement competition for the most interesting arrangements of selected themes of well-known Polish, Bulgarian and German children’s songs. The participants of the project will also exchange experiences and skills related to the use of modern information and communication technology in music education, which is extremely important not only in terms of remote work caused by the covid-19 pandemic, but also of their further activities in the modern labour market.

The project will touch on integration aspects related to the participation of young people from various cultures and nations as well as the planned ‘concert in the dark’, in which both the seeing and visually impaired international artists will perform under the same conditions. Its results are to be disseminated through cyclical artistic events in partner countries, as well as open concerts and workshops popularizing the subject of the project and the possibilities of the Erasmus + programme. Thanks to them, the idea of a mutual promotion and learning about different music cultures as well as building a common Europe without borders through the universal musical language will have a chance to become a reality.

 

 

 Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook