Dzięki funduszom z Unii Europejskiej następujące instytucje: Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (Polska), Państwowa Szkoła Muzyki i Sztuk Scenicznych im. Prof. Pancho Vladigerova w Burgas (Bułgaria), Szkoła Muzyki i Sztuk Pięknych im. György Kroó w Budapeszcie (Węgry) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie (Polska) mogły od września 2017 do października 2019 utworzyć partnerstwo strategiczne ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk. Głównym celem projektu było rozszerzenie międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz wzbogacenie oferty kształcenia o nowy, wartościowy i oryginalny repertuar muzyki etnicznej Polski, Bałkanów oraz Węgier, który w przyszłości będzie mógł być wykorzystany w pracy zawodowej absolwentów szkół partnerskich. Podczas międzynarodowych spotkań na Węgrzech, w Bułgarii i w Polsce uczestnicy projektu zdobywali wszechstronną wiedzę uczestnicząc w seminariach i warsztatach orkiestrowych, instrumentalnych, wokalnych i tanecznych.

Erasmus zmienia życie, otwiera umysły. Zgodnie z tą maksymą zorganizowany został konkurs internetowy „Folking z Erasmusem +”na najlepszą aranżację polskiej, bułgarskiej lub węgierskiej piosenki ludowej. Konkurs był otwarty dla wszystkich uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech. W ten sposób nie tylko uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych zagranicznych mobilnościach, ale całe społeczności instytucji partnerskich i krajów partnerskich mogły korzystać z projektu kształtując swoją kreatywność.

Celem konkursu było rozwijanie i wspieranie współczesnych metod kompozytorskich i technik ich realizacji inspirowanych muzyką ludową krajów partnerskich, jak również wzbogacenie szkolnych materiałów dydaktycznych o literaturę związaną z muzyką ludową oraz jej promocja wśród lokalnych społeczności. Przedmiotem konkursu była oryginalna kompozycja lub autorska aranżacja melodii ludowej z kraju własnego lub jednego z krajów partnerskich przeznaczona na dowolny zespół wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny, elektro-akustyczny, elektroniczny lub solistę. Pod względem zastosowanych mediów zapisu mogła należeć do jednej z dwóch kategorii: A) partytury, B) nagrania audiowizualne. Organizatorzy Konkursu zasugerowali po trzy melodie ludowe z każdego kraju, które mogły posłużyć jako materiał wyjściowy do kompozycji lub aranżacji i były to: „Boryano Boryanke”, „Dilmano Dilbero”, „Shto mi e milo, milo i drago” z Bułgarii, „Fölszállott páva”, „A bolhási kertek allat”, „Aki szép lányt akar venni” z Węgier oraz „Krakowiaczek jeden”, „W murowanej piwnicy” i „Czerwone jabłuszko” z Polski.

Jury konkursu składało się z ekspertów w dziedzinie kompozycji, wykonawstwa i nauczania muzyki współczesnej z instytucji partnerskich. Nadesłane utwory były oceniane w dwóch etapach 1) ETAP NARODOWY – wstępny wybór kompozycji i opracowań przez odrębne polskie, węgierskie i bułgarskie Jury, 2) ETAP MIĘDZYNARODOWY – wybór laureatów konkursu spośród zwycięzców etapu narodowego dokonany przez międzynarodowe Jury.

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników, którzy nadesłali 19 kompozycji. Międzynarodowe Jury przyznało Grand Prix, dwa pierwsze miejsca oraz 7 wyróżnień. W sumie nagrodzono 4 prace w zapisie nutowym oraz 6 nagrań.

Barbara Bogunia
Koordynator konkursu Folking z Erasmusem+

Zwycięskie kompozycje / Winning composition (pdf/mp3)


Thanks to the European Union funds the following institutions: the Bronisław Rutkowski Primary and Secondary Music School in Kraków (Poland), National School of Music and Performing Arts “Professor Pancho Vladigerov” in Burgas (Bulgaria), György Kroó Music and Fine Arts School in Budapest, Hungary as well as the Specialist Centre for the Blinds in Kraków (Poland) could initiate a strategic partnership in order to exchange good practices between September 2017 and October 2019. The project’s main objective was to expand international educational cooperation and to enrich the educational offer with a new, valuable and original repertoire of ethnic Polish, Balkan and Hungarian music to be used in future by the graduates of the partner schools in their work as professional musicians. During the stays in Hungary, Bulgaria and Poland, the project participants acquired comprehensive knowledge during the seminars and orchestral, instrumental, vocal and dance workshops.

Erasmus: ‘Changing lives. Opening minds.’ According to this motto the online “Folking with Erasmus+” competition for the most interesting arrangement of a selected Hungarian, Bulgarian or Polish folk tune was organized. It was open to all the students of primary and secondary music schools in Poland, Bulgaria and Hungary. Thus not only the students who participated actively in the mobility abroad but all the societies of partner institutions and partner countries were invited to enhance their creativity by taking part in the project.

The aim of the competition was to develop and support contemporary composition methods and technologies inspired by folk music from the partner countries as well as enrich the schools’ teaching materials with folk music literature and promote folk music among local communities. The subject of the competition was an original composition or genuine arrangement of a folk melody from either home or one of the partner countries. It might have been written for any vocal, instrumental, vocal-instrumental, electro-acoustic or electronic ensemble or soloist and should have belonged to two media-related categories: A) scores, B) other audio-visual recordings. The participants were given the following three folk melodies from each country that could be used as a basic material for composition or arrangement:  „Boryano Boryanke”, „Dilmano Dilbero”, „Shto mi e milo, milo i drago” from Bulgaria, „Fölszállott páva”, „A bolhási kertek allat”, „Aki szép lányt akar venni” from Hungary and „Krakowiaczek jeden”, „W murowanej piwnicy”, „Czerwone jabłuszko” from Poland.

The Jury of the competition consisted of the expert contemporary music composers, performers and teachers from each partner institution. The submitted works were assessed and ranked in two stages: 1) national stage – a preliminary selection of compositions and arrangements conducted by separate Polish, Hungarian and  Bulgarian Juries, 2) international stage – a final selection of compositions and arrangements from among the national stage winners by the whole international Jury.

19 compositions written by 18 participants were admitted to the Competition. The international Jury assigned the Grand Prix award, two First Prizes and 7 distinctions.  There were 4 scores and 6 audio-visual recordings awarded altogether.


Zwycięskie kompozycje / Winning composition (pdf/mp3)

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook