W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 824). Wejście w życie tego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w §5 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym w dniach 3-30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – do pracy w formie zdalnej.

Szanowni Państwo, coraz częściej zauważamy, że przedłużający się okres zdalnego nauczania bardzo negatywnie odbija się na samopoczuciu naszych uczniów, ich postawach a także postępach. Zgłaszane są przypadki zniechęcenia przy jednoczesnej chęci realnego kontaktu ze szkołą, nauczycielami – czego jednoznaczna przyczyna tkwi w specyfice nauczania zdalnego trwającego przecież już od ponad roku.

Mając na względzie dobro naszych Uczniów i w odpowiedzi na liczne prośby Nauczycieli i Rodzicówo umożliwienie odbywania zajęć stacjonarnych – co jest argumentowane powyższymi przyczynami – uprzejmie informuję, że dopuszczam możliwość odbywania zajęć w budynku szkoły w następujących klasach:

· SM I stopnia – zajęcia z instrumentu głównego w klasach 1-3 cyklu 6-letniego oraz klasie 1 cyklu 4-letniego [zajęcia grupowe pozostają w formie zdalnej],

· SM II stopnia – zajęcia z przedmiotu głównego w klasie 1 [pozostałe zajęcia w formie zdalnej].

Podkreślam, że powyższe dotyczyć może jedynie sytuacji, w których dalsze prowadzenie wyłącznie zajęć zdalnych mogłoby skutkować niepowodzeniami w nauce uczniów, a w skrajnych sytuacjach doprowadzić nawet do rezygnacji z nauki w naszej szkole.

Zaznaczam przy tym konieczność obopólnej zgody Rodziców i Nauczycieli w tym zakresie.

Mając na względzie wspomniane dobro uczniów i troskę o ich rozwój, po wyrażeniu zgody przez osoby zainteresowane, dopuszczam także w szkole:

· odbywanie prób przed egzaminami dyplomowymi, włącznie z udziałem uczniów zaangażowanych w przygotowywanie i realizację recitali dyplomowych,

· realizowanie nagrań celem udziałów uczniów w konkursach,

· odbywanie konsultacji z uczniami klas dyplomowych SM II stopnia oraz klas najwyższych I stopnia w przypadku uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych,

· odbywanie zajęć w sytuacjach, w których odbywanie minimum jednej lekcji w tygodniu zapobiegnie skrajnie negatywnym skutkom nauczania na odległość.

W powyższych przypadkach proszę Nauczycieli o przekazywanie do sekretariatu drogą mailową podań o odbywanie zajęć w szkole zawierających uzasadnienie oraz oświadczenie o uzyskaniu zgody Rodzica (lub pełnoletniego ucznia) w tej sprawie.

Zobowiązuję Nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg obowiązujących w szkole procedur jak również bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad wszystkich Państwa przebywających w powyższych przypadkach na terenie szkoły.

Oczekujemy na podjęcie decyzji na szczeblu państwowym odnośnie tegorocznych egzaminów promocyjnych i końcowych – o czym niezwłocznie poinformujemy.

Z wyrazami szacunku,
Marta Nowaczyk-Łapińska

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook