Uwaga! Wyznaczamy termin składania pozostałych załączników.

Najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 roku należy dostarczyć załączniki (osobiście lub pocztą):

Przyjęci do I stopnia

 • wniosek w pełnej formie (pobierz: .doc, .pdf) – z kompletem podpisów rodzica/opiekuna prawnego;
 • kopię ostatniego świadectwa ze szkoły ogólnokształcącej, do której uczęszcza(ł) kandydat lub opinię z przedszkola, jeśli kandydat uczęszcza(ł) do przedszkola; 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;
 • w przypadku kandydatów ubiegających się o podjęcie nauki w zakresie gry na instrumencie dętym zaświadczenie lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w tym zakresie

Przyjęci do II stopnia:

 • wniosek w pełnej formie (pobierz: .doc, .pdf) – z kompletem podpisów rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego;
 • kopię ostatniego świadectwa ze szkoły ogólnokształcącej, do której uczęszcza(ł) kandydat;
 • kopię ostatniego świadectwa szkoły muzycznej;
 • opinię szkoły muzycznej I stopnia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • w przypadku kandydatów ubiegających się o podjęcie nauki w zakresie gry na instrumencie dętym bądź w specjalności wokalnej – zaświadczenie lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w tym zakresie;

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook