Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które obowiązywać będzie do końca kwietnia 2022 roku, zobowiązuję wszystkich pracowników do bezwzględnego stosowania się do poniższych poleceń i zasad postępowania.

1) W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły jak i wewnątrz szkolnego budynku należy zwracać uwagę na nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione rzeczy, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, w tym nieprawidłowo zaparkowane.

2) Wszelkie podejrzenia związane z niestandardowymi sytuacjami należy zgłaszać na policję.

3) Obowiązuje zakaz wstępu do budynku szkoły osobom postronnym, z wyjątkiem osób, których obecność w szkole jest celowa, powiązana z realizacją statutowych zadań szkoły oraz nie budzi wątpliwości i była wcześniej zaplanowana. W szczególności jeśli taka osoba czy grupa osób przybywa do szkoły na zaproszenie.

4) Osoby wskazane w pkt. 3 zobowiązane są przy wejściu do szkoły dokonać samodzielnie, w obecności wyznaczonego pracownika szkoły, wpisu na listę wejść i wyjść gości, podając imię i nazwisko, godzinę wejścia do szkoły oraz cel wejścia na teren szkoły i potwierdzenia tego podpisem.

5) Podczas organizowanych w szkole koncertów i konkursów, ustalonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego potwierdzeniem pobytu na terenie szkoły jest lista osób uczestniczących w danym wydarzeniu – uprzednio przygotowana przez kierownika sekcji lub wicedyrektora – i przekazana w celach kontrolnych na portiernię. Lista taka tworzona jest osobno na każdy dzień, w którym organizowane jest dane wydarzenie.

6) Nie dopuszcza się samodzielnego przemieszczenia się po szkole osobom nie będących uczniami, nauczycielami czy pracownikami szkoły.

Dzień otwarty szkoły

23 kwietnia 2022 roku przebiegać będzie w ograniczonym zakresie, poprzez:

1) Odwiedzenia szkoły wyłącznie z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych powyżej w pkt. 4 [lista wejść i wyjść gości] i dodatkowo w każdym przypadku w towarzystwie pracownika szkoły wg zasad:

– zwiedzanie szkoły: wyłącznie w grupach max 10-osobowych oprowadzanych przez wyznaczonego pracownika szkoły,

– konsultacje z nauczycielami: osoba chętna do odbycia konsultacji zgłasza taką chęć przy portierni wyznaczonemu pracownikowi szkoły i oczekuje na podejście nauczyciela udzielającego konsultacji,

– celem uniknięcia poruszania się po budynku szkoły osób indywidualnych odwołuje się

zaplanowane w tym dniu lekcje otwarte.

2) Pracownicy dyżurujący oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do dołożenia wszelkiej staranności przy realizacji wymienionych wyżej poleceń i stosowaniu zasad postępowania.

3) Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook