Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

O zakwalifikowaniu kandydata do kształcenia decydują zapisy Regulaminu Rekrutacji, jak poniżej:

„11. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku łącznego uzyskania wyników nie niższych niż:

a) 21 punktów w części praktycznej;

b) 16 punktów w części teoretycznej.

12. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. W pierwszej kolejności do Szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą punktację, przy czym ocena z części praktycznej ma priorytetowe znaczenie w ustalaniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych. W sytuacji gdy dwoje lub więcej kandydatów uzyskało taki sam wynik w części praktycznej, za kandydata o wyższych predyspozycjach uważa się tego który uzyskał wyższy wynik w części teoretycznej.”

Lista uczniów przyjętych do Szkoły Muzycznej II stopnia będzie ogłoszona do dnia 06-06-2022 r.

Logowanie do dziennika

Projekty Erasmus+

Intrumenty historyczne, ludowe i etniczne

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook