Konkurs Wykonawczy


Regulamin IX Konkursu Wykonawczego
Srebrna Szybka, Kraków 2020

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Konkurs ma na celu propagowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich
i wykonawczych w ośrodkach szkolnictwa muzycznego w Polsce i za granicą.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 15 do 18 stycznia 2020 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs jest otwarty dla uczestników z Polski i z zagranicy – edukujących się w placówkach publicznych i niepublicznych.
2. Absolwenci szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych nie mogą brać udziału w konkursie.
3. Uczestnicy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:
grupa I – urodzeni w roku 2010 i młodsi
grupa II – urodzeni w latach 2007- 2009
grupa III – urodzeni w latach 2004 – 2006
grupa IV – urodzeni w latach 1999 – 2003

oraz w trzech kategoriach wykonawczych:
kategoria A – fortepian solo;
kategoria B – instrument solowy, instrument solo z akompaniamentem lub głos solo z akompaniamentem
kategoria C – zespół kameralny: wokalny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny

Uwaga:
– W kategorii C nie mogą brać udziału nauczyciele z wyjątkiem akompaniatorów chórów
i dziecięcych zespołów wokalnych oraz dyrygentów orkiestr.
– W przypadku, gdy w zespole występują osoby z różnych grup wiekowych, brana pod uwagę będzie średnia wieku członków zespołu.
PROGRAM:
1. Konkurs obejmuje wykonanie utworów współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych, urodzonych po 1 stycznia 1900 roku, zawierających zróżnicowane elementy współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych, z wyłączeniem kompozycji postromantycznych.
2. Kategoria A obejmuje:
w grupie I – III
– jeden utwór obowiązkowy polskiego kompozytora do wyboru z listy utworów obowiązkowych dostępnych na stronie www.srebrnaszybka.pl
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )
w gr. IV
– jeden utwór polskiego kompozytora
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )

3. Kategorie B i C obejmują:
– jeden utwór polskiego kompozytora (dopuszczalne są transkrypcje i opracowania)
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )

4. Dopuszcza się utwory z wykorzystaniem cyfrowych nośników dźwięku
5. Łączny czas trwania prezentacji:
– dla gr. I, II i III – 15 min.
– dla gr. IV – 25 min.
6. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać limitu podanego w pkt. 5
7. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji po przekroczonym limicie czasowym
8. Prezentacje mogą odbywać się z materiałów nutowych
9. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli utwory w jego programie nie będą zgodne z wymaganiami pkt.1.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Nad porządkiem przebiegu konkursu czuwać będzie Sekretarz Jury oraz osoby wyznaczone przez organizatora.
2. Próby akustyczne dla uczestników konkursu organizowane będą zgodnie z harmonogramem, ustalonym po zamknięciu listy uczestników konkursu.
3. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w kolejności ustalonej przez organizatora.
4. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
5. Jury może poprosić o udostępnienie kopii utworów programu dowolnego.
6. Po ukazaniu się listy uczestników na stronie internetowej konkursu, organizatorzy nie dopuszczają zmiany kolejności prezentacji.
7. We wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, organizator konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
8. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
NAGRODY:
1. W każdej grupie wiekowej mogą być przyznane trzy nagrody. Przewidziane są wyróżnienia jak również Grand Prix za osobowość artystyczną.
2. Jury przyzna również Nagrodę im. prof. Adama Kaczyńskiego za najlepsze wykonanie utworu awangardowego.
3. Jury zastrzega sobie przyznanie nagród specjalnych
4. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich nagród przewidzianych w regulaminie.
5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
7. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami konkursu oraz dla wyróżniających się akompaniatorów.
8. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej. Utwory prezentowane na koncercie laureatów będą wybrane przez Jury z programu konkursowego laureata.
8. Ze względów organizacyjnych nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą przesyłane.

PRAWA AUTORSKIE:
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na polach eksploatacji takich jak: płyta DVD-wideo, CD – audio, publikacja nagrań na stronie konkursu www.srebrnaszybka.pl
REKRUTACJA:
1. Rekrutacja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.srebrnaszybka.pl od 15 listopada – 31 grudnia 2019 r.
2. Opłata wpisowa dotyczy tylko uczestników z zagranicy i wynosi 120 PLN dla każdego uczestnika z zagranicy. W przypadku kategorii C, opłata wynosi 120 PLN dla każdego członka zespołu od 2 do 7 osób, oraz 60 PLN za każdego członka zespołu powyżej 7 osób. Dyrygent zespołu jest zwolniony z opłaty.
Pieniądze należy wpłacać na konto:
Bank PKO B.P.S.A 20 1020 2892 0000 5602 0591 0981�
Uwaga: Wpłat należy dokonywać w terminie od 2 ¬– 15 stycznia 2020 r.
3. Dokonanie wpłaty stanowi warunek dopuszczenia do przesłuchań.
4. W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
5. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do uczestnictwa w konkursie zostanie przesłane w ciągu tygodnia od zamknięcia listy zgłoszeń oraz zostanie umieszczone na stronie www.srebrnaszybka.pl
6. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania.
ZAKWATEROWANIE:
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
2. Informacje w sprawie noclegów udzielane będą w sekretariacie szkoły oraz na www.srebrnaszybka.pl
KONTAKT:
Tel./fax. Szkoła 012 656 09 45
e-mail: srebrnaszybka2004@gmail.com,
www.srebrnaszybka.pl, www.sm1krakow.eu
Sabina Krzywicka tel: 502 303 689 – Koordynator do spraw programu i regulaminu,
Renata Guzik tel: 606 696 815 – Sekretarz Konkursu