Uwaga:
– W kategorii C nie mogą brać udziału nauczyciele z wyjątkiem
akompaniatorów chórów i dziecięcych zespołów wokalnych oraz dyrygentów
orkiestr.
– W przypadku, gdy w zespole występują osoby z różnych grup wiekowych,
będzie brany pod uwagę wiek najstarszego uczestnika.

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawczego
Srebrna Szybka
Kraków 2022
POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Konkurs ma na celu propagowanie współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych w Szkołach Muzycznych I i II stopnia w Polsce.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej, a realizatorem Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 12 do 15 stycznia 2022 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie.
4. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuje się:
Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Szkoła Muzyczna im. B. Rutkowskiego w Krakowie, 30-529 Kraków ul. Józefińska 10 – reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel. 12 656 09 45, email: sekretariat@sm1krakow.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakres przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich Szkół Muzycznych I i II stopnia.
2. Uczestnicy oceniani będą w czterech grupach wiekowych:
grupa I – urodzeni w roku 2012 i młodsi
grupa II – urodzeni w latach 2009- 2011
grupa III – urodzeni w latach 2006 – 2008
grupa IV – urodzeni w latach 2001 – 2005
oraz w trzech kategoriach wykonawczych:
kategoria A – fortepian solo,
kategoria B – instrument solowy, instrument solo z akompaniamentem,
kategoria C – zespół kameralny: wokalny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny.
Uwaga:
– W kategorii C nie mogą brać udziału nauczyciele z wyjątkiem akompaniatorów chórów i dziecięcych zespołów wokalnych oraz dyrygentów orkiestr.
– W przypadku, gdy w zespole występują osoby z różnych grup wiekowych, będzie brany pod uwagę wiek najstarszego członka zespołu.
PROGRAM:
1. Konkurs obejmuje wykonanie utworów współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych urodzonych po 1 stycznia 1900 roku, zawierających zróżnicowane elementy współczesnych trendów, technik kompozytorskich i wykonawczych z wyłączeniem kompozycji postromantycznych.
2. Kategorie wykonawcze:
Kategoria A obejmuje:
w grupie I – III
– jeden utwór obowiązkowy polskiego kompozytora do wyboru z listy utworów obowiązkowych dostępnych na stronie https://sm1krakow.eu/srebrna-szybka/terminarz-2/
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )
w gr. IV
– jeden utwór polskiego kompozytora
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )
3. Kategorie B i C obejmują:
– jeden utwór polskiego kompozytora (dopuszczalne są transkrypcje i opracowania)
– oraz program dowolny: dwa utwory o różnym charakterze ( patrz pkt. 1 )
4. Dopuszcza się utwory z wykorzystaniem cyfrowych nośników dźwięku.
5. Łączny czas trwania prezentacji:
– dla gr. I, II i III – 15 min.
– dla gr. IV – 25 min.
6. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać limitu podanego w pkt. 5.
7. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji po przekroczonym limicie czasowym.
8. Prezentacje mogą odbywać się z materiałów nutowych.
9. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli utwory w jego programie nie będą zgodne z wymaganiami pkt.1.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Nad porządkiem przebiegu konkursu czuwa Sekretarz Jury oraz osoby wyznaczone przez organizatora.
2. Próby akustyczne dla uczestników konkursu organizowane będą zgodnie z harmonogramem, ustalonym po zamknięciu listy uczestników konkursu.
3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kolejności ustalonej przez organizatora.
4. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
5. Jury może poprosić o udostępnienie kopii utworów programu dowolnego.
6. Po ukazaniu się listy uczestników na stronie internetowej konkursu, organizatorzy nie dopuszczają zmiany kolejności prezentacji.
7. Jury ocenia całość prezentacji według punktacji: od 0 – 25 pkt.
8. Kryteria oceny uczestników konkursu: Jury ocenia prezentację konkursową uczestnika uwzględniając następujące kryteria: umiejętności techniczne, interpretację utworu, indywidualność muzyczną, predyspozycje estradowe.
9. Laureaci I miejsca – 24-25 pkt., Laureaci II miejsca – 22-23 pkt., Laureaci III miejsca – 21-21.9 pkt., Wyróżnienia: 19-20 pkt.
10. We wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nie należących do kompetencji Jury, organizator konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.
11. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
NAGRODY:
1. W każdej grupie wiekowej mogą być przyznane trzy nagrody. Przewidziane są także wyróżnienia oraz nagroda Grand Prix za osobowość artystyczną, która wyłaniana jest z grona Laureatów I miejsc.
2. Jury przyznaje również Nagrodę im. prof. Adama Kaczyńskiego za najlepsze wykonanie utworu awangardowego.
3. Jury zastrzega sobie przyznanie nagród specjalnych.
4. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych w regulaminie.
5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
7. Uprawnienia laureatów:
Laureaci konkursu otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w:
a) art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
b) art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
c) lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
8. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się 15 stycznia 2022 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Utwory prezentowane na koncercie laureatów będą wybrane przez Jury z programu konkursowego laureata.
9. Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami konkursu oraz dla wyróżniających się akompaniatorów.
10. Ze względów organizacyjnych nieodebrane dyplomy i nagrody nie będą przesyłane.
11. W przypadku, gdy sytuacja uniemożliwi przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej, odbędzie się on w formie elektronicznej. Ostateczna decyzja o wyborze formy przesłuchań zostanie podjęta 1 grudnia 2021 r.
PRAWA AUTORSKIE:
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na polach eksploatacji takich jak: płyta DVD-wideo, CD – audio, publikacja nagrań na stronie konkursu www.srebrnaszybka.pl
REKRUTACJA:
1. Rekrutacja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.srebrnaszybka.pl od 15 listopada – 12 grudnia 2021 r.
2. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do uczestnictwa w konkursie zostanie przesłane w ciągu tygodnia od zamknięcia listy zgłoszeń oraz zostanie umieszczone na stronie https://sm1krakow.eu/srebrna…/aktualnosci-srebrna-szybka/
3. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Konkursu, bez możliwości odwołania.
ZAKWATEROWANIE:
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
2. Informacje w sprawie noclegów udzielane będą w sekretariacie szkoły oraz na https://sm1krakow.eu/srebrna-szybka/baza-noclegowa/
KONTAKT:
Tel./fax. Szkoła 12 656 09 45, e-mail: srebrnaszybka2004@gmail.com
Sabina Krzywicka tel: 502 303 689 – Koordynator do spraw programu i regulaminu,
Renata Guzik tel: 606 696 815 – Sekretarz Konkursu.

Logowanie do dziennika

Erasmus+

Logo programu Erasmus+: okrągłe niebieskie logo z dwunastoma gwiazdami, w środku nuta z ogonkiem, który jest w kolorach flag trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Bułgarii

Zapraszamy na nasz kanał…

Logo YouTube

Darowizny

Pomoc Ukrainie

Facebook