Informacje dla kandydatów do klasy pierwszej.

Szkoła Muzyczna I stopnia przyjmuje kandydatów do:

działu dziecięcego – cykl nauczania sześcioletni  – w wieku od 5 do 8 lat w specjalnościach:
altówka, fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon i perkusja.
działu młodzieżowego – cykl nauczania czteroletni – w wieku od 9 do 16 lat w specjalnościach; kontrabas, gitara, harfa, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.

Zajęcia w klasie pierwszej:

 • w dziale dziecięcym – cykl sześcioletni – obejmują naukę instrumentu (2 x 30 minut tygodniowo) i zajęcia grupowe (3 x 45 minut)
 • w dziale młodzieżowym – cykl czteroletni obejmują naukę instrumentu (2 x 45 minut) i zajęcia grupowe (3×45 minut)

Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w godzinach 11.00-13.00, obejmujące informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. Formy poradnictwa obejmują:

 1. punkt konsultacyjny czynny: 7.04, 14.04, 21.04, 12.05.2018 r. w godz. 10.00-13.00  (można dokładnie ustalić indywidualne spotkanie rezerwując termin w sekretariacie szkoły tel. 12 656 09 45)
 2. Dzień Otwarty Szkoły dnia 14 kwietnia 2018 r. od 10.00 do 14.00 – szczegółowy program ukaże się na stronie internetowej szkoły www.sm1krakow.pl.

Egzamin do Szkoły Muzycznej I stopnia jest dwuetapowy i obejmuje:

Etap I – indywidualny

23-25 maja 2018 r.

Badanie predyspozycji  muzycznych (dokładne terminy do ustalenia w sekretariacie szkoły).

Formularze dla kandydatów można pobrać ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od 19.03.2018-18.05.2018

Etap II – grupowy

28-30 maja 2018 r.
(dokładne terminy do ustalenia w sekretariacie szkoły, po uprzednim złożeniu formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły).

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia

Szkoła ustala zasady rekrutacji uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra właściwego dla spraw kultury.

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia jest ukończenie w roku kalendarzowym minimum 5  lat i maksimum 16 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego dopuszczalne limity wiekowe.

 1. Szkoła przyjmuje kandydatów do:
 • działu dziecięcego – cykl sześcioletni w specjalnościach: fortepian, skrzypce,altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon i perkusja.
 • działu młodzieżowego – cykl czteroletni w specjalnościach: altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon i perkusja.
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:
 • formularz osobowy kandydata; stosowny druk dostępny w sekretariacie szkoły lub można pobrać ze strony internetowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranej specjalności.
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na instrument dęty). Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne.
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat.
 • opinię wychowawcy z przedszkola lub kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej – w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 1. Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia polega na przeprowadzeniu badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej, podczas którego sprawdzane są uzdolnienia muzyczne, warunki psychofizyczne i predyspozycje kandydata do nauki gry na danym instrumencie.
 1. Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna złożona z nauczycieli Szkoły i przebiega ono w dwóch etapach:
Etap I – indywidualny

W etapie I sprawdzenie predyspozycji polega na:

 • zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
 • wyklaskaniu rytmu (powtórzeniu rytmu wyklaskanego przez nauczyciela);
 • powtarzaniu głosem dźwięków zagranych na pianinie przez nauczyciela;
 • powtórzeniu głosem melodii zagranej na pianinie przez nauczyciela;
 • rozpoznawaniu melodii zagranej na pianinie przez nauczyciela i określeniu jej trybu dur-moll („wesoły – smutny”);
 • określeniu ilości dźwięków zagranych na pianinie przez nauczyciela;
 • zauważeniu i wskazaniu zmiany lub jej braku w dwóch wersjach melodii zagranych na pianinie przez nauczyciela;

Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej przez każdego z członków komisji rekrutacyjnej. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

Uwaga! Podczas badania przydatności nie są dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych. Rekrutacja uczniów posiadających umiejętności instrumentalne, do klas wyższych niż pierwsza oraz przechodzenia uczniów z innej szkoły muzycznej odbywa się w oparciu o egzamin kwalifikacyjny

Etap II – grupowy

Badanie wrodzonych uzdolnień niewymagających wcześniejszego kształcenia i specjalnego przygotowania:

 • słuchu melodycznego;
 • poczucia rytmu;
 • pamięci muzycznej;
 • umiejętność koncentracji.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna powołana jest przez Dyrektora Szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku egzaminu.
 3. Ilość uczniów przyjmowanych na dany instrument jest zależna od ilości wolnych miejsc na poszczególnych instrumentach.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż ilość miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację, a pozostałych kandydatów umieszcza na liście rezerwowej.
 5. Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty na początku roku szkolnego lub w ciągu pierwszych dwóch miesięcy w przypadku nie zgłoszenia się ucznia z listy przyjętych.
 6. Dyrektor Szkoły ogłasza listę nowo przyjętych uczniów do 7 dni po egzaminie wstępnym – najpóźniej w ostatnim dniu szkolnych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

Zasady rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza, przechodzenia ucznia z innej szkoły muzycznej oraz przyjmowania w trakcie roku szkolnego

 1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub wnioskują o przyjęcie w trakcie roku szkolnego lub zmieniają szkołę – przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest wyznaczany przez Dyrektora Szkoły i powinien przypadać w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności (dla SM I st.) lub egzaminu wstępnego (dla SM II st.). W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata dokonanej przez komisję kwalifikacyjną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 5. Ewentualne różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne, co jednak nie może mieć miejsca w przypadku instrumentu głównego.

pdf-ikonaKwestionariusz osobowy ucznia (.pdf)

Kwestionariusz osobowy ucznia (.doc)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (.doc)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pełnoletniego (.doc)