VIII Konkurs Kompozytorski
Współczesnej Muzyki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Srebrna Szybka

Kraków 2019

Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest:

 • popularyzacja polskiej muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży,
 • prezentacja nowych trendów w muzyce oraz nowych technik wykonawczych,
 • poszerzenie repertuaru zespołowego wokalno-instrumentalnego w szkołach
  I i II stopnia o współczesne utwory polskich kompozytorów.

Uczestnicy

 • W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, chcący wnieść twórczy wkład w edukację muzyczną w kontekście współczesności.
 • Każdy z uczestników może nadesłać wyłącznie jedną kompozycję.
 • Konkurs jest dwuetapowy.
 • Pierwszy etap jest anonimowy, dlatego uczestnicy oznaczają swoje prace godłem.
 • Drugi etap jest jawny.

Zakres konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest kompozycja mieszcząca się w gatunku opery kameralnej do libretta na podstawie tekstu Stefana Themersona pt. „Pan Tom buduje dom” w adaptacji Małgorzaty Zwolińskiej.
 • Przewidziana obsada obejmuje solistów, chór mieszany oraz zespół instrumentalny do 10 osób.
 • Zalecany stopień trudności wykonawstwa powinien odpowiadać poziomowi szkoły muzycznej I stopnia i II stopnia oraz wskazane jest wykorzystanie instrumentów dostępnych w szkołach muzycznych.
 • Tekst libretta będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w zakładce „Aktualności” (http://sm1krakow.eu/srebrna-szybka/terminarz/).

Proponowane skale głosów:

– sopran od c1 do g2

– alt od a do c2

– tenory d do es1

– basy G do d1

 • Wymagane jest tradycyjne użycie głosów wokalnych.
 • Możliwe jest zastosowanie warstwy elektroakustycznej, amplifikacji oraz multimediów.
 • Czas trwania utworu: do 90 minut.

Zgłoszenia:

I etap – Należy przesłać opracowanie trzeciej sceny zawartej w libretcie.

Termin nadsyłania prac  – 15 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 1 lipca 2019 r.

 • Partytura fragmentu utworu powinna być opatrzona godłem i nadesłana w trzech egzemplarzach wraz z jednym zestawem głosów wykonawczych.
 • Do zestawu (partytura i głosy) należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co partytura godłem, zawierającą dane o autorze: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

II etap – należy przesłać ukończoną kompozycję zarówno partyturę jak i głosy.

 

 

Kontakt:

Utwory należy nadsyłać na adres:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Józefińska 10, 30-529 Kraków

z dopiskiem „SREBRNA SZYBKA 2019”

 

Jury

 • Jury zostanie powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 • Decyzje Jury są nieodwołalne.

Nagroda

 • Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na stronie http://sm1krakow.eu/srebrna-szybka/.
 • W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda Główna. Laureat Nagrody otrzyma pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
 • Wykonanie opery odbędzie się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II st. Józefińska 10 w Krakowie oraz w Teatrze Groteska. Planuje się 9 powtórzeń opery.
 • W przypadku większej liczby wyróżniających się partytur Jury, oprócz Nagrody Głównej, może przyznać honorowe wyróżnienia.

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych utworów w celach promocyjnych w tym do umieszczenia utworów na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w  Krakowie.
 • Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nieodpłatnie przenieść na organizatora autorskie prawa majątkowe do warstwy muzycznej nagrodzonych utworów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 • Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się w sprawach związanych z Konkursem z Organizatorami pod adresem mailowym srebrnaszybka2004@gmail.com
 • Kompozytorzy utworów nienagrodzonych lub wyróżnionych, którzy będą starali się wykonać swoje dzieła publicznie, zobowiązani są uzyskać zgodę autorki adaptacji Małgorzaty Zwolińskiej.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

Załącznik nr 1