Informacja dla kandydatów przyjętych do SM I i II stopnia

Uwaga! Wyznaczamy termin składania pozostałych załączników. Najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 roku należy dostarczyć załączniki (osobiście lub pocztą): Przyjęci do I stopnia wniosek w pełnej formie (pobierz: .doc, .pdf) – z kompletem podpisów rodzica/opiekuna prawnego; kopię ostatniego świadectwa ze szkoły ogólnokształcącej, do której uczęszcza(ł) kandydat lub opinię z przedszkola, jeśli kandydat uczęszcza(ł) do przedszkola;  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki … Czytaj dalej Informacja dla kandydatów przyjętych do SM I i II stopnia