WIZJA

Przyszłość Szkoły celuje w wychowanie pokolenia ludzi aktywnych w kształtowaniu kultury muzycznej, we wszystkich jej dziedzinach, umiejących sprostać nieustannie zmieniającym się wyzwaniom współczesności. Pragniemy aby nasza Szkoła była miejscem, gdzie przekazywanie wiedzy specjalistycznej i rozwijanie umiejętności wykonawczych łączy się z szeroko pojętym wspieraniem postaw twórczych oraz rozbudzaniem pasji i uzdolnień, miejscem, gdzie nauka łączy się z przyjemnością.

MISJA

Misją Szkoły jest kształcenie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, które w przyszłości będą profesjonalnymi muzykami, a także świadomymi uczestnikami życia muzycznego, zarówno jako jego twórcy, jak i odbiorcy. Swoją działalnością Szkoła chce odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego, podejmując współpracę z innymi ośrodkami kultury, organizując i animując życie muzyczne Krakowa.

Nasza szkoła:

  • we współpracy z rodzicami uczy i wychowuje, poprzez sztukę wychodząc z szeroką ofertą edukacyjną i zapewniając sprzyjające warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
  • wpiera uczniów w rozwijaniu talentów wraz z kształtowaniem ich samodzielności i poczucia własnej wartości oraz kultywowaniem tradycji i podkreślaniem tożsamości kulturowej i narodowej
  • dba o harmonijny rozwój uczniów i tworzy przyjazną atmosferę z respektowaniem zasad wzajemnego szacunku i tolerancji
  • poszerza ofertę edukacyjną, co jest podyktowane chęcią jak najlepszego dopasowania się do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, z drugiej strony do jak najmocniejszego wpisania się w rozwój kultury, której niezbędnym ogniwem jest sztuka muzyczna
  • nawiązuje aktywną współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, zarówno  w środowisku lokalnym, jak i międzynarodowym.